A) Condicions particulars de contractació

 

/

CONDICIONS GENERALS I PARTICULARS DE CONTRACTACIÓ

1) SERVEI:

El "Servei" o els "Serveis" (que són el servei telefònic mòbil disponible a el públic, servei de telefonia fixa disponible a el públic i servei d'accés a Internet de banda ampla fixa), són comercialitzats per THE TELECOM BOUTIQUE, SL (en endavant , "TTB", i pot actuar aquesta directament o per mitjà d'algun dels seus distribuïdors amb diferents marques autoritzades per TTB, de conformitat amb el que disposa el formulari de contractació de el present contracte), amb domicili a Via de les Dues Castelles, km. 33 , Complex Àtica, Edifici 1, Pozuelo de Alarcón, 28224 Madrid, amb CIF nº B-87.522.652, segons es descriuen en la clàusula següent. Els Serveis de comunicacions electròniques seran prestats per l'operador de telecomunicacions XFERA MÒBILS, SAU (d'ara endavant XFERA o el OPERADOR), amb domicili social en Avinguda de la Vega, 15, 28108 Alcobendas, Madrid, Espanya, i CIF A82528548.

 

Els Serveis contenen prestacions i aspectes accessoris a el servei telefònic mòbil disponible a el públic, servei telefònic fix disponible a el públic i servei d'accés a internet de banda ampla fixa que podran ser prestats a través de TTB. En aquest sentit TTB, a través del seu distribuïdor assumirà les funcions de facturació i cobrament a l'Client, Servei d'Atenció a l'Client i altres descrites en el Contracte, segons es defineix en el següent paràgraf. Addicionalment als serveis esmentats anteriorment, TTB podrà prestar un altre tipus de serveis complementaris, en els quals no intervé XFERA, i que seran regulats en el seu cas per les seves condicions legals específiques. Als serveis prestats en el seu conjunt se'ls denomina com "el Servei de TTB" o els "Serveis de TTB".

 

2) PROTECCIÓ DE DADES

TTB tractarà les dades de l'Client en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d'aplicació, adoptant a l'efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

Mitjançant l'acceptació dels presents termes i condicions, el Client queda informat i presta el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc perquè les dades personals que faciliti a través dels canals de venda habilitats a l'efecte i relacionats amb el servei contractat, siguin tractats per TTB en els termes indicats en la present clàusula.

 

Les dades sol·licitades durant el procés de contractació són amb caràcter general obligatoris per complir amb les finalitats establertes (tret que en el camp requerit s'especifiqui el contrari). Per tant, si no es faciliten els mateixos o no es faciliten correctament no podran atendre les mateixes.

 

2.1 Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Tenint en compte que el servei de telecomunicacions prestat pel OPERADOR és comercialitzat per TTB, directament oa través de qualsevol dels seus distribuïdors, i en la mesura que hi ha determinats serveis accessoris que poden ser contractats directament amb TTB, el responsable de l'tractament és THE TELECOM BOUTIQUE, SL respecte de les finalitats de l'tractament indicades en la present clàusula i això, amb independència que hi hagi una sèrie de cessions necessàries a XFERA MÓVILES, SAU, com a prestador dels serveis de telecomunicacions, així com als distribuïdors autoritzats per TTB , en la mesura que presten determinats serveis que s'indicaran a continuació.

Podrà contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (en endavant, "DPO"), a través de l'correu dpo@telecomboutique.com.

 

2.2 Quin és l'origen de les dades personals tractades per TTB?

TTB tractaran les dades personals de l'Client, que és qui se'ls ha facilitat a TTB, per a les finalitats que a continuació s'exposaran.

Hi ha dades de l'Client que s'obtindran directament, a través de:

 • Els formularis que el Client empleni durant el procés de Contractació, que podrà fer-se a la Plataforma o via qualsevol altre canal habilitat a l'efecte.

 • Els documents que el Client envia i / o s'emplena a l'realitzar la sol·licitud de Contractació.

 • Els diversos canals de comunicació habilitats per TTB (vegeu, a través del correu electrònic, SMS, telèfon, xat, o qualsevol altre canal que en el futur es pogués habilitar).

 

2.3 Amb quina finalitat tracta les seves dades TTB i sota quines legitimació?

Les dades personals facilitades o obtinguts per TTB, seran tractades d'acord amb les següents finalitats i atenent a les bases legítimes indicades:

 • Gestionar i donar tràmit a la sol·licitud de contractació dels Serveis de telecomunicacions (si és el cas, servei telefònic mòbil disponible a el públic, servei de telefonia fixa disponible a el públic i servei d'accés a Internet de banda ampla fixa) comercialitzats per TTB, directament oa través d'algun dels seus distribuïdors autoritzats, i prestats per l'OPERADOR. El tractament de les dades de l'Client per a gestionar, tramitar i donar seguiment a la contractació realitzada pel client és l'execució de l'contracte amb la comercialitzadora TTB, directament oa través d'algun dels seus distribuïdors autoritzats. El subministrament de les dades amb aquesta finalitat és obligat i impediria el seu compliment en cas contrari.

 • Gestionar i tramitar la sol·licitud de serveis accessoris contractats directament amb TTB, així com gestionar la facturació i el cobrament d'aquests serveis accessoris. El tractament de les dades de l'Client per a gestionar, tramitar i donar seguiment a la contractació realitzada pel client és l'execució dels serveis accessoris contractats directament amb TTB. El subministrament de les dades amb aquesta finalitat és obligat i impediria el seu compliment en cas contrari.

 • Gestionar, tramitar i donar resposta a peticions, sol·licituds d'informació, incidències, queixes, reclamacions o consultes relacionada amb la prestació de qualsevol dels Serveis contractats pel Client. La base legítima és el consentiment que l'Usuari podrà retirar en qualsevol moment. En cas que l'Usuari retiri el consentiment no podrà donar-se tràmit a les peticions, sol·licituds d'informació, incidències, queixes, reclamacions o consultes realitzades pel Client.

 • Gestionar l'enviament de comunicacions comercials personalitzades sobre productes i / o serveis comercialitzat per TTB per mitjans electrònics i / o convencionals, relacionats amb els productes i / o serveis objecte de contractació pel Client, llevat que el Client indiqui el contrari marcant la casella corresponent . L'enviament de comunicacions comercials personalitzades a Clients per part de TTB, sobre productes i / o serveis similars als que van ser objecte de la contractació està basat en l'interès legítim de la companyia, en virtut de les disposicions de l'RGPD i de la LSSI.

 • Gestionar l'enviament de comunicacions comercials personalitzades sobre productes i / o serveis de TTB per mitjans electrònics i / o convencionals, relacionats amb els productes i / o serveis objecte de contractació pel Client, llevat que el Client indiqui el contrari marcant la casella corresponent. L'enviament de comunicacions comercials personalitzades a Clients per part de TTB, sobre productes i / o serveis similars als que van ser objecte de la contractació està basat en l'interès legítim de la companyia, en virtut de les disposicions de l'RGPD i de la LSSI.

 • Gestionar l'enviament de comunicacions comercials de terceres entitats, entre elles, entitats de Grup a què pertany TTB (pot consultar quines són les entitats de Grup en la URL www.telecomboutique.com), si el Client ho autoritza marcant la casella establerta a l'efecte . La base legítima serà el consentiment atorgat per l'Usuari. Aquest consentiment podrà ser retirat en qualsevol moment, no afectant la licitud de l'tractament anterior.

 • Elaborar un perfil comercial, recorrent a fonts pròpies i de tercers per oferir als el Client productes i / o serveis d'acord amb els interessos de l'Client, si el Client dóna el seu consentiment mitjançant la marcació de la casella corresponent. La base legítima serà el consentiment atorgat per l'Usuari. Aquest consentiment podrà ser retirat en qualsevol moment, no afectant la licitud de l'tractament anterior. Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents de manera que el client pot revocar un o diversos d'ells no afectant als altres.

 

2.4 Quins tipus de dades tracta TTB?

Per a les finalitats exposades en l'apartat anterior es tracta el conjunt de dades de l'Client que podem dividir en les següents fonts i categories:

 

 • Dades identificatives: nom, cognoms i DNI o document equivalent.

 • Dades de contacte: adreça postal, adreça de correu electrònic i telèfon.

 • Dades de característiques personals: data de naixement i nacionalitat.

 • Detalls d'ocupació: lloc de treball.

 • Dades econòmiques i financeres: dades bancàries per a realitzar el càrrec en el compte bancari indicat.

 • Dades sobre els productes i / o serveis contractats: productes i / o serveis sol·licitats pel client amb anterioritat.

 • Dades de navegació: IP, i dades de el dispositiu de l'Client (com, per exemple, tipus de dispositiu, tipus de navegador).

 • Signatura.

Qualssevol altres que siguin comunicats i / o facilitats pel client, per qualsevol dels canals habilitats a l'efecte.

Per la seva banda, les dades seran recollides en nom de XFERA, com a prestadora dels Serveis comercialitzats per TTB. Si en un futur, la prestació de serveis fos prestada directament per TTB, la mateixa tractarà les dades en el seu propi nom:

 

 • Dades identificatives: nom, cognoms i DNI o document equivalent.

 • Dades de contacte.

 • Dades de trànsit.

 • Dades de localització.

 • Dades detallats en l'art. 3 de la Llei 25/2007 de conservació de dades, o qualsevol altra que en un futur la substitueixi.

En cas que el Client faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar-li la informació continguda en la present clàusula, eximint a TTB de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, TTB podrà dur a terme les verificacions periòdiques per constatar aquest fet, i adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguin, d'acord amb la normativa de protecció de dades.

 

2.5 A qui comuniquem les seves dades?

Hi ha determinades dades facilitades a TTB com comercialitzadora que seran tractats pel distribuïdor autoritzat de TTB i per XFERA, com a prestadora dels Serveis. En virtut de l'anterior, en el següent quadre es detallen aquestes comunicacions, així com les altres comunicacions previstes, dades comunicades i la base legitimadora que les empara:

 

 

 

 

 

2.6 Per quant de temps conservarem les seves dades?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dades del Client relacionats amb el compliment de la relació contractual seran conservades amb aquesta fi durant tot el temps en què el contracte estigui vigent i, encara després, durant tot el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades de l' contracte.

 

Per la seva banda, les dades facilitades en ocasió de qualsevol petició, sol·licitud d'informació, incidència, queixes, reclamació o consultes serà conservada fins que l'Usuari revoqui el seu consentiment, i en tot cas després de l'atenció de la sol·licitud, fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades de la mateixa.

 

Pel que fa a l'enviament de comunicacions comercials de productes i / o serveis similars als prèviament contractats directament amb TTB, o en relació als comercialitzats per TTB, les dades de l'Client seran tractades fins que aquest s'oposi a el tractament. En aquest sentit, l'elaboració d'el perfilat en cap cas es referirà a un període superior a 1 any.

 

Per la seva banda, l'enviament de comunicacions comercials de productes i / o serveis de terceres entitats, incloses les relatives a entitats de Grup, seran tractades fins que revoqui el seu consentiment.

Per la seva banda, les dades facilitades a l'efecte de poder realitzar-li un perfil comercial seran tractades fins que revoqui el consentiment.

 

2.7 Responsabilitat del Client

A l'contractar els Serveis, el Client:

 • Garanteix que és major de 18 anys i que les dades que facilita TTB són veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, el Client respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real.

 • Garanteix que ha informat els tercers dels que faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a TTB per als fins assenyalats.

 • Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a TTB i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a TTB oa tercers.

 

2.8 Hi ha transferències internacionals amb les seves dades?

El Client queda informat que la prestació de serveis per part de TTB no porta associada transferències internacionals de dades.

 

2.9 Comunicacions comercials i promocionals

Una de les finalitats per a les quals TTB tracta les dades personals proporcionades per part dels clients és per remetre'ls comunicacions electròniques amb informació relativa a productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies rellevants per als clients. Sempre que es realitzi alguna comunicació d'aquest tipus, aquesta serà dirigida única i exclusivament a aquells clients que no hagin manifestat prèviament la seva negativa a la recepció de les mateixes o que no haguessin revocat el consentiment, segons el cas.

En cas que el Client desitgi deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de TTB pot sol·licitar la baixa de l'servei enviant un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: lopd@telecomboutique.com

 

2.10 Quins són els seus drets?

El Client pot enviar un escrit a lopd@telecomboutique.com, amb l'àncora "Protecció de Dades", adjuntant fotocòpia del seu document d'identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:

 • Revocar els consentiments atorgats.

 • Obtenir confirmació sobre si en TTB s'estan tractant dades personals que concerneixen el Client o no.

 • Accedir a les seves dades personals.

 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.

 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

 • Obtenir de TTB la limitació de l'tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.

 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

 • Reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la següent adreça www.aepd.es, quan el Client consideri que TTB ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

Sense perjudici de l'anterior, l'interessat pot posar-se en contacte amb el DPO de TTB, mitjançant el correu dpo@telecomboutique.com

 

3) ATENCIÓ A EL CLIENT I RECLAMACIONS

 

1.png
2.png

Existeix a disposició el Client un Servei d'Atenció a l'Client en horari de 9:00 a 18:30 de dilluns a dissabte per remetre sol·licituds d'informació, queixes, reclamacions o qualsevol incidència relacionada amb la prestació dels Serveis.

El Client, podrà comunicar-se amb el Servei d'Atenció a l'Client a través dels següents mitjans:

 

Per telèfon: des del seu número mòbil de l'operador trucant gratuïtament a el telèfon 222 o a l'(+34) 622 292 222 si truqueu des de qualsevol altre nombre nacional o des de l'estranger (el cost d'aquestes trucades serà el preu aplicable per a l'operador telefònic a través de el qual truqui Client).

 

Per escrit a l'adreça que figuri en el formulari de contractació i, si no, a la següent: The Telecom Boutique SL, Servei d'Atenció a l'Client, Avinguda d'Europa, 26 Àtica 1, 28224 Pozuelo d'Alarcón, Madrid.

 

Enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic que figuri en el formulari de contractació i, si no, a la següent: hola@telecomboutique.com

Hi ha fulls de reclamacions a disposició el consumidor en el domicili social de TTB a l'adreça indicada en aquesta clàusula.

 

Per aclarir qualsevol dubte respecte a el preu, facturació, qualitat o qualsevol altra qüestió relacionada amb els Serveis o si voleu realitzar una reclamació, el Client haurà de dirigir a el Servei d'Atenció a l'Client.

 

En cas de reclamació se li assignarà a aquesta un número de referència que TTB comunicarà el Client. Si la reclamació es realitza per via telefònica el Client podrà sol·licitar un document que acrediti la presentació i el contingut de la mateixa. Aquest document serà remès en el termini de deu (10) dies des de la sol·licitud. Quan la reclamació hagi estat solucionada, TTB informarà el Client de la solució adoptada a través del mateix mitjà utilitzat per presentar la reclamació.

 

4) FACTURACIÓ I PAGAMENTS

El Client accepta que TTB, per delegació de l'Operador porti a terme les gestions de facturació i cobrament dels Serveis. Així doncs, TTB enviarà mensualment les factures corresponents als Serveis prestats per l'operador, i procedirà al seu cobrament pels mitjans de cobrament designats a el moment de la contractació dels Serveis.

Així mateix, TTB podrà facturar a l'Client altres Serveis de TTB conjuntament amb els Serveis.

 

5) FACTURACIÓ I PAGAMENTS

L'operador es reserva el dret de transmetre els drets i / o obligacions dimanants de les presents CGC a TTB sense necessitat de requerir el consentiment exprés de l'Client, notificant aquest fet a el menys amb un (1) mes d'antelació. El Client que no vulgui acceptar aquesta cessió podrà resoldre el Contracte de forma anticipada i sense cap penalització.

 

En el supòsit de cessió de el present Contracte a TTB, un cop finalitzat el període d'un (1) mes, es farà efectiva la cessió contractual que indefectiblement porta associada la portabilitat de l'OPERADOR a TTB, conservant el client la seva numeració telefònica i els seus drets, garantits en aquest cas per TTB, i havent de respectar les mateixes obligacions contingudes en aquest contracte.

 

El Client autoritza per tant en aquest acte a l'Operador perquè cedeixi les seves dades a TTB, en el moment tècnicament necessari, per a la realització de cessió contractual i de la portabilitat dels serveis de l'operador als de TTB. Així mateix, el Client en aquest acte queda informat que les dades facilitades seran tractades per TTB, de conformitat amb el que disposa la Condició Particular 2 "Protecció de Dades". Les dades personals de l'Client es tractaran per l'operador receptor, en la seva qualitat de responsable de l'tractament, d'acord amb les següents finalitats:

 

 • Dur a terme l'alta de la línia, així com el manteniment i la gestió de la relació contractual. Les dades seran conservades amb aquesta fi durant tot el temps en què el contracte estigui vigent i, encara després, durant tot el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades de l'contracte.

 • Enviar comunicacions comercials, fins i tot per mitjans electrònics, sobre productes i serveis de l'operador receptor, llevat que l'interessat manifesti la seva voluntat en contra marcant la casella corresponent al formulari de contractació que acompanya aquestes Condicions.

Si, d'acord amb l'anterior, no manifesta la seva voluntat en contra, les dades seran conservades amb aquesta finalitat fins que s'hi oposi.

 

6) MODIFICACIONS ESPECÍFIQUES A DETERMINATS APARTATS DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ (CCGG) I CONDICIONS ESPECÍFIQUES DELS SERVEIS (CCEE)

 

CCGG 1 OBJECTE: Les Condicions particulars i generals estaran publicades al web indicada en el formulari de contractació, que serà diferent de la de www.mamsmovil.es.

 

CCGG 3 TARIFES FACTURACIÓ I PAGAMENT: Les tarifes seran les publicades a la web que figura en el de formulari de contractació.

 

CCGG 6 SERVEI D'ATENCIÓ A EL CLIENT I NOTIFICACIONS, TOT AIXÒ RELACIONAT AMB QUALSEVOL GESTIÓ D'ALTA O BAIXA DEL SERVEI O DE CONTRACTACIÓ DE NOUS PRODUCTES:

Horari, de 9.30 a 18.30h.

Telèfon d'atenció a client: 222 o el 602.225.819

Pàgina web en formulari de contractació

Mail d'atenció a client: l'indicat en formulari de contractació o, si no, hola@telecomboutique.com o,

Direcció: La indicada en el formulari de contractació o, si no, The Telecom Boutique SL, Servei d'Atenció a l'Client, Avinguda d'Europa, 26 Àtica 1, 28224 Pozuelo d'Alarcón, Madrid.

 

CCGG 11 CANVIS DE DOMICILI: Si el canvi de domicili fora tècnicament possible, el Client NO s'abonarà cap tarifa vigent per canvi de domicili, però sí veurà ampliada de nou la seva permanència a què tenia en el moment de la contractació.

 

CCEE TELEFONIA FIXA I BANDA AMPLA: 3 TARIFES, FACTURACIÓ I PAGAMENTS. Serà el Comercialitzador, no l'operador, qui sol·liciti les garanties a client.

CCEE TELEFONIA FIXA I BANDA AMPLA: 11 MANTENIMENT: En cas que el Client detecti una avaria en l'Equip o un mal funcionament de l'servei s'haurà de posar en contacte amb el Servei d'atenció tècnica de l'indicat en el formulari de contractació.

 

CCEE SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL: 5 OBLIGACIONS IDENTIFICACIÓ: En cas de no estar d'acord amb el procediment de verificació de la identitat que s'especifica en la condició esmentada Específica 5, pot contractar a través d'altres canals de contractació, podent consultar-ho a la web indicada en el formulari de contractació.

 

DRET DE DESISTIMENT PER CONTRACTACIÓ A DISTÀNCIA: El dret de desistiment s'ha de fer davant el Comercialitzador, no davant l'operador, seguint les instruccions incloses a la pàgina web indicada en el formulari de contractació i / o mitjançant correu electrònic a hola@telecomboutique.com o la següent adreça postal: THE TELECOM BOUTIQUE, Avinguda de les Dues castelles nº 33, Complex Àtica-Edifici I de (28224) Pozuelo d'Alarcón, Madrid. Les referències que en la clàusula de el dret a l'desistiment es fan a l'Operador, s'han d'entendre fetes a Comercialitzador.

 

CONDICIÓ ADDICIONAL PER AL SERVEI EN ROAMING: Pots trobar informació més detallada sobre les condicions d'ús de el Servei en roaming a la web indicada al formulari de contractació.

 

VELOCITAT D'ACCÉS INTERNET: La web en la qual s'informarà d'aquesta velocitat és la indicada al formulari de contractació.

 

 

B) Condicions generals de contractació

1) OBJECTE:

XFERA MÒBILS, SAU (el OPERADOR) amb domicili social en Avinguda de la Vega, 15, 28108 Alcobendas (Madrid), Espanya, i CIF A-82.528.548, és un operador de telecomunicacions que ofereix els Serveis descrits en la clàusula següent (el " Servei "o els" Serveis ").

 

Aquestes condicions generals de contractació ( "CGC") regeixen les relacions entre el Client de Servei (el "Client") i el OPERADOR en relació amb els Serveis contractats. La lectura de les CGC pel Client és condició necessària i prèvia a l'activació dels Serveis, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquestes CGC, que també estan publicades a la pàgina web de l' OPERADOR www.MasMovil.es (la nostra "Pàgina Web").

 

2) DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS:

Servei Telefònic Fix: El Servei Telefònic Fix, amb tecnologia de veu sobre IP, permet que el Client pugui rebre i realitzar trucades en la seva línia, així com altres facilitats bàsiques i Serveis addicionals associats.

 

Servei Telefònic Mòbil: Aquest Servei comprèn la prestació de Servei Telefònic de trucades des Mòbil i els Serveis associats de comunicacions electròniques (incloent el Servei d'Accés a Internet des de mòbil) i Serveis de valor afegit associats que el Client sol·liciti. Per prestar aquest servei, l'OPERADOR lliurarà a l'Client una Targeta SIM que podrà utilitzar-se en qualsevol dispositiu mòbil lliure. El Servei es prestarà en el territori nacional. Fora d'ell mateix el Client pot rebre el servei sol·licitant l'activació de el Servei Telefònic Mòbil cursat des de l'estranger ( "Servei Roaming" o "Servei en itinerància"). S'informa que la seva alta en el citat Servei pot implicar el cobrament de tarifes especials en les seves comunicacions rebudes i realitzades a l'estranger segons la normativa vigent en cada moment.

 

Servei d'Accés a Internet de Banda Ampla: Aquest servei comprèn, amb independència de la tecnologia que es faci servir:

 

 • Accés a Internet de Banda Ampla amb navegació 24 hores a la velocitat d'accés contractada. A causa de les característiques tècniques de l'servei, aquesta velocitat és màxima, és a dir, l'OPERADOR no pot garantir en tot moment la velocitat d'accés que el Client hagi contractat; i (ii) els Serveis addicionals associats.

 • Per als Serveis telefònics de Fix i Mòbil, si el Client no disposa de numeració, el OPERADOR li assignarà un. Els Serveis telefònics de Fix i Mòbil de l'OPERADOR inclouen, si s'escau, la portabilitat del número de telèfon que el Client tingués amb el seu anterior operador. Per a això, el Client haurà de sol·licitar-la mitjançant l'emplenament de la Sol·licitud de Portabilitat, per tal que es pugui tramitar la portabilitat dels Serveis de Telefonia Fixa o Mòbil en el seu anterior operador. La portabilitat es durà a terme d'acord amb els processos de tramitació de portabilitat establerts en el respectiu document d'Especificació Tècnica dels procediments administratius per a la Conservació de la Numeració en cas de canvi d'operador, aprovats per la Comissió Nacional dels Mercats i la competència. Els Serveis se li ofereixen exclusivament com a Client final i per a un ús basat en la bona fe. En particular, amb caràcter enunciatiu no limitatiu, no està permès

-La utilització contrària a les lleis espanyoles, o que infringeixi els drets de tercers o el bon ús dels Serveis que són només per a ús personal i particular de l'Client, sent responsable de control de l'accés als mateixos.

 

-La publicació o transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racista, xenòfob o difamatori.

 

-La recollida i / o utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés, o contravenint el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

-La revenda de trànsit o dels Serveis o la comercialització o explotació econòmica dels mateixos per qualsevol mitjà o sistema.

 

-La comunicació amb números dedicats a l'encaminament de trucades, és a dir, que ofereixen, com a servei comercial, l'encaminament de l'anomenada cap a un altre nombre diferent a l'anomenat.

 

-El ús objectivament irregular o fraudulent dels Serveis, com: "Vigila"; "Walkie-talkie"; trucades únicament, o majoritàriament, a Serveis de tarifació addicional o valor afegit; utilització dels Serveis per a enviaments de comunicacions comercials no sol·licitades; enviament de grans missatges per bloquejar servidors aliens; realització de comunicacions no sol·licitades quan puguin catalogar-se com trànsit irregular. En particular, el Client no haurà d'utilitzar els Serveis per enviar correus no sol·licitats o massius ( "spam") o fer qualsevol ús dels llistats de correu amb destinació a qualsevol persona que no hagi donat permís per ser inclosa en tal procés.

 

En aquests supòsits, el OPERADOR podrà resoldre el Contracte o bloquejar els Serveis afectats temporalment fins aclarir les circumstàncies de l'ús irregular de l'servei o canviar la tarifa, prèvia comunicació a l'Client. En aquest últim cas, el Client podrà resoldre el Contracte respecte de el Servei concret en els termes en ell acordats.

 

3) TARIFES, FACTURACIÓ I PAGAMENTS:

S'aplicaran als Serveis els preus i càrrecs corresponents segons les tarifes i altres condicions generals i / o particulars, ofertes o promocions vigents en cada moment. Qualsevol modificació de les tarifes es comunicarà el Client per qualsevol mitjà que el OPERADOR consideri apropiat perquè el Client tingui constància de tal modificació i de les noves tarifes. El Client tindrà disponibles en tot moment les tarifes a la nostra pàgina web. L'accés als Serveis d'emergència és gratuït.

 

La factura serà mensual i desglossar el Servei bàsic, així com la resta de Serveis contractats per conceptes facturats dins de cada Servei, incloent els corresponents als supòsits de venda o cessió / lloguer d'equips. Si per raons tècniques no fos possible facturar a l'Client en el mes immediatament posterior a la meritació, el OPERADOR podrà facturar en els mesos posteriors.

 

Les quotes d'abonament es facturaran per períodes mensuals vençuts. Els Serveis mesurats es facturaran per períodes mensuals segons el consum efectuat en el mes anterior. L'anterior és sense perjudici del que indica les condicions específiques de contractació de cada servei de les presents condicions generals de contractació.

 

Als Serveis Telefònic Fix i d'Internet de Banda Ampla fixa, les quotes d'abonament mensual inclouen el manteniment de xarxa fins al PTX (Punt de Terminació de Xarxa, en el cas d'ADSL) o PTRO (Punt de Terminació de Xarxa Òptic, en el cas de Fibra).

 

La primera factura inclourà les quotes d'alta, activació i, si escau, les d'instal·lació i / o manteniment, sempre per avançat. Si és el cas, també contindran el preu dels equips adquirits i de configuració dels Serveis, llevat que el pagament d'aquest preu estigui ajornat o diferit, en el cas d'incloure la part proporcional corresponent a el primer mes en funció de l'nombre de mesos de pagament ajornat. Així mateix, ha d'incloure les quotes recurrents que siguin d'aplicació des del moment d'activació de el Servei dins el període facturat.

 

El Client té dret a escollir un mitjà de pagament entre els comunament utilitzats en el tràfic comercial. Per utilitzar un mitjà de pagament diferent a la domiciliació bancària, (que és el mitjà de pagament establert per defecte, llevat que una altra cosa s'indiqui en les condicions particulars), podrà comunicar-se amb el Servei d'Atenció a l'Client.

 

Les reclamacions de l'Client per motiu de la facturació no justifiquen el retard en el pagament de les factures reclamades. Les factures no pagades al seu venciment meriten un interès de demora igual a l'interès legal de diners, les despeses ocasionades per la devolució de l'rebut i altres despeses administratives que poden ascendir fins a un màxim de 20 Euros (IVA inclòs), sense perjudici de les altres conseqüències que puguin derivar-se de l'incompliment, entre altres, la inclusió de les seves dades en fitxers de solvència patrimonial i de crèdit.

 

El OPERADOR podrà utilitzar per al cobrament de les quantitats degudes, si el Client així ho autoritza, les dades relatives a les targetes de crèdit o dèbit que haguessin estat facilitades pel mateix. Igualment, el OPERADOR podrà executar els dipòsits, fiances i / o altres garanties si s'escau establertes en les condicions particulars per als casos permesos per la llei. El Client consent expressament amb l'acceptació de les CGC que l'OPERADOR pugui emetre les factures corresponents a l'servei en format electrònic (factura electrònica), tenint accés a les mateixes a través de la seva àrea personal en línia, accessible amb les claus d'accés que el OPERADOR facilitarà en el moment de la compra, o bé, per correu electrònic si així ho sol·licités.

 

El Client podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment, tenint dret a sol·licitar l'emissió de factures de forma gratuïta en paper. Per realitzar aquesta revocació, ha de comunicar per escrit a el Servei d'Atenció a l'Client.

 

A la finalització de la relació contractual, independentment de la modalitat de contractació, resulta un saldo a favor de l'Client, aquest podrà sol·licitar la seva devolució. De l'OPERADOR podrà descomptar les despeses administratives i de gestió que poguessin reportar segons les tarifes vigents en cada moment. També correspondrà a l'Client aquest dret de compensació quan el saldo fos a favor de l'OPERADOR.

 

El OPERADOR podrà, per tal de garantir el compliment de les obligacions de l'Client:

 • Sol·licitar a l'Client una bestreta, o efectuar un càrrec addicional en el seu compte de forma immediata, per les quantitats meritades fins a la data.

 • Sol·licitar a l'Client un dipòsit, no remunerat, en efectiu.

 • Sol·licitar un aval bancari, per una quantia mai superior a la mitjana estimada de tres mesos de consum per Servei.

 • Restringir a l'Client dels Serveis de tarifes superiors, tarifació addicional i Serveis internacionals.

Aquest tipus d'acció es podrà dur a terme, entre altres, en els següents supòsits:

 • Es excedeixin els límits de l'crèdit fixats en el seu cas.

 • Es produeixi la suspensió o interrupció de Servei per alguna de les causes previstes en les presents CGC o la resolució contractual.

 • Incompliment de les presents CGC pel Client.

 • En cas de frau, o ús no autoritzat de Servei segons aquestes CGC.

 • Risc objectiu d'impagament, entenent com a tal, per exemple, la declaració de concurs de creditors.

No obstant l'anterior, per al Servei Telefònic Fix s'aplicarà el que disposen les Condicions Específiques de dit Servei d'aquestes CGC.

 

4) DRET DE DESCONNEXIÓ:

Als Serveis telefònics de Fix i Mòbil el Client podrà sol·licitar a l'OPERADOR la desconnexió dels serveis de tarifació addicional i trucades internacionals. Per a això, haurà de dirigir-se a el Servei d'Atenció a l'Client indicant la seva voluntat de desconnectar dels Serveis de què es tracti. El OPERADOR farà la desconnexió en un termini màxim de deu (10) dies des de la recepció de la sol·licitud.

 

Si la desconnexió no es produís en el termini indicat per causes no imputables a l'Client, els costos derivats de l'servei la desconnexió del qual s'hagués sol·licitat seran per compte de l'OPERADOR.

 

En cas que el Client desitgi l'activació o posterior desactivació d'aquest tipus de Serveis haurà també realitzar una sol·licitud expressa d'activació o de posterior desactivació dels mateixos a través de el Servei disponible d'Atenció a l'Client trucant a l'2373 o enviant un correu electrònic a hola@MasMovil.com.

 

5) RESPONSABILITAT L'OPERADOR I QUALITAT DEL SERVEI

Si es produís una interrupció temporal en el Servei Telefònic d'Fix o Mòbil, el Client tindrà dret a una indemnització que serà igual a la major de les dues següents:

 

 • La mitjana de l'import facturat pels Serveis interromputs durant els tres (3) mesos anteriors a la interrupció, prorratejat pel temps real que afecti el Client la interrupció temporal de Servei. En cas d'una antiguitat inferior a tres mesos, es considerarà l'import de la factura mitjana en les mensualitats completes efectuades o la que s'hagués obtingut en una mensualitat estimada de forma proporcional a el període de consum efectiu realitzat.

 

 • Cinc vegades la quota mensual d'abonament o equivalent vigent en el moment de la interrupció, prorratejat pel temps de durada d'aquesta.

Queden exclosos de l'àmbit de responsabilitat en el Servei de Telefonia Mòbil dels Serveis o trucades en itinerància (Servei Roaming) que es presten a l'estranger per operadors diferents de l'OPERADOR.

 

El OPERADOR abonarà automàticament aquesta quantitat descomptant de la següent factura, quan l'import de la indemnització sigui superior a un (1) euro. Si no procedís l'emissió de factura per baixa de Servei, la indemnització s'abonarà pel mitjà que s'acordi amb el Client en cada cas. Per abonats subjectes a modalitats prepagament, l'ajust en el saldo es realitzarà en un termini no superior a la de la resta d'abonats.

 

Si la interrupció temporal es deu a causes de força major, el OPERADOR es limitarà a compensar automàticament a l'Client amb la devolució de l'import de la quota d'abonament i altres independents de l'trànsit, prorratejades pel temps que hagi durat la interrupció.

 

Si es produeix una interrupció temporal de Servei d'accés a Internet de Banda Ampla durant un període de facturació, el Client tindrà dret a ser compensat amb la devolució de l'import de la quota d'abonament i altres quotes fixes, prorratejades pel temps que hagués durat la interrupció quan la interrupció de el Servei hagi estat, de forma contínua o discontínua, superior a sis hores en horari de 8 a 22 hores. La indemnització s'abonarà en la següent factura. A la factura corresponent es farà constar la data, durada i càlcul de la quantia de la compensació que correspon a l'abonat.

 

En els supòsits enumerats en els paràgrafs anteriors, el OPERADOR indemnitzarà automàticament a l'Client si la interrupció afectés l'àrea on es troba el domicili que figura en el Contracte de l'Client, o en cas de Servei de Telefonia Mòbil, conegui que aquest Client es trobava en una zona afectada per la interrupció en el moment de la mateixa i no pogués situar en una altra zona durant el període de la interrupció. Si el Client s'ha vist afectat per una interrupció i no se li ha computat com a afectat en els termes anteriors, ha de comunicar a l'OPERADOR, a través del Servei d'Atenció a l'Client, en el termini de deu (10) dies comptats a partir de l' restabliment de el Servei, que s'ha vist afectat per la interrupció de l'servei, indicant, en cas d'afectar el Servei de Telefonia Mòbil, la seva ubicació geogràfica en el moment de la interrupció. Aquesta informació no ha de ser contradictòria amb la que consti en els sistemes de l'OPERADOR.

 

Addicionalment, excepte interrupcions per causa de força major, el OPERADOR es compromet a oferir el següent nivell de qualitat en el servei: Respecte a el temps d'interrupció d'un servei, un compromís d'interrupció màxima no superior a 48 hores al llarg de cada període de facturació. Si s'incomplís aquest compromís, el OPERADOR indemnitzarà el Client per un import igual a una quota mensual prorratejada pel temps que hagués durat la interrupció en el període de facturació.

 

Quan per promocions el Client gaudeixi d'un descompte sobre tota la quota mensual dels Serveis, es tindrà en compte, a efectes indemnitzatoris, la quota mensual no promocionada d'aquests Serveis.

 

Aquestes indemnitzacions s'acumularan amb les que preveuen els paràgrafs anteriors.

 

A aquests efectes, el temps d'interrupció de l'servei es defineix com la suma de temps transcorreguts des de l'instant en què s'ha produït la no disponibilitat de Servei, un cop aquest hagi estat activat, fins al moment en què s'ha restablert al seu normal funcionament . L'instant d'inici del compte serà el primer dels dos successos següents: (i) el de notificació pel client de l'avís d'avaria, o (ii) el de registre pel OPERADOR de la incidència causant de la interrupció total o parcial de el Servei.

 

A efectes indemnitzatoris en tots els compromisos anteriors, es considera que la quota mensual de el Servei d'Accés a Internet de Banda Ampla és el 50% de la quota mensual total en aquells casos de contractació de paquets conjunts de Serveis en els quals el preu de la quota total de l'paquet no desglossament l'import atribuïble a cada servei (Servei Telefònic i Servei d'Accés a Internet de Banda Ampla).

 

No s'aplicarà el que disposen els apartats anteriors quan la interrupció temporal es degui a alguna de les següents causes:

 

 • Incompliment greu pels clients de les condicions contractuals, en especial en cas de frau o demora en el pagament que donarà lloc a l'aplicació de la suspensió temporal i interrupció de l'servei.

 • Danys produïts a la xarxa a causa, per exemple, a la connexió pel Client de Terminals la conformitat no hagi estat avaluada, d'acord amb la normativa vigent.

 • Incompliment de el Codi de Conducta per part d'un client que presti serveis de tarifació addicional, quan la titularitat de l'Contracte d'abonament correspongui a aquest últim.

El Client titular de el Servei respon de tot el trànsit, Serveis utilitzats i mal ús que es faci de la mateixa. No obstant l'anterior, el OPERADOR, prèvia identificació de l'titular de la línia i les seves circumstàncies, a més podrà prendre les mesures al seu abast per evitar perjudicis des de la data en què, a través del Servei d'Atenció a l'Client, es comuniqui la constància o sospita de la pèrdua, sostracció o robatori de les seves claus d'accés a l'servei o l'existència d'un frau o, en cas de el Servei Telefònic Mòbil, de la pèrdua, sostracció o robatori de la targeta SIM.

 

El OPERADOR no es fa responsable dels danys i / o perjudicis i / o beneficis no obtinguts pel Client o qualsevol altre tercer causats directament o indirectament per la falta de prestació de Servei o el seu prestació defectuosa per les següents causes: (i) funcionament incorrecte, defectes, errors i / o danys en Terminals o Dispositius de l'Client no facilitades per l'OPERADOR (ii) la pèrdua, alteració i / o danys totals o parcials sobre informació continguda en els Terminals o Dispositius de l'Client per causes no imputables a l' Servei i (iii) qualsevol altre que no sigui degut a falta de conformitat el Servei o incompliment total o parcial o compliment defectuós de l'OPERADOR.

 

El OPERADOR no es fa responsable de cap conseqüència derivada d'una incorrecta configuració dels Dispositius de el Client que no hagi estat realitzada per l'OPERADOR o de les aplicacions instal·lades pel Client, les quals són independents i alienes en tot cas a el Servei prestat per MÁSmóvil .

 

L'OPERADOR adoptarà les mesures i instal·larà els mitjans tècnics exigits per la normativa vigent en cada moment, que permetin garantir el secret de l'contingut del senyal a través de la xarxa de l'OPERADOR, quedant exonerada de tota responsabilitat que pugui derivar-se de l'obtenció pel Client o per tercers d'enregistraments de converses telefòniques, del seu ús o publicitat i, en general, de totes les accions o omissions, no imputables a l'OPERADOR, trenquin el secret de les comunicacions telefòniques. Queden fora de perill les obligacions que, si s'escau tingui el OPERADOR d'acord amb la legislació aplicable en cada moment a les intercepcions realitzades pels agents facultats en compliment d'aquesta normativa.

 

L'OPERADOR informa que presta el Servei de Telefonia disponible a el públic, Fix i Mòbil, amb la facilitat d'identificació de la línia d'origen i la línia connectada. Si el Client no desitja que el seu número de telèfon pugui ser identificat per la resta d'usuaris, el OPERADOR posa a la seva disposició mitjans per restringir la identificació de línia trucant i de línia connectada. El Client podrà disposar d'aquesta informació en el Servei d'Atenció a l'Client.

 

6) SERVEI D'ATENCIÓ A EL CLIENT I NOTIFICACIONS

El OPERADOR oferirà un servei d'Atenció a l'Client que inclourà l'assistència telefònica, de 8 a 22 hores a el dia els 365 dies de l'any, sobre l'ús dels Serveis (queda en tot cas exclosa l'assistència tècnica sobre el seu PC o dispositiu d'accés als Serveis).

 

Per aclarir qualsevol dubte respecte a el preu, facturació, qualitat o qualsevol altra qüestió relacionada amb els Serveis o si voleu realitzar una reclamació, el Client haurà de dirigir a el Servei d'Atenció a l'Client.

El Client pot realitzar les seves consultes a la nostra pàgina web www.MasMovil.es o enviant un correu electrònic a l'adreça hola@masnovil.com.

 

També pot realitzar les seves consultes o reclamacions cridant de forma gratuïta a l'2373 (des d'una línia fixa o mòbil de MasMovil) o a l'911.333.333 des de qualsevol altre telèfon o per correu postal dirigit a la següent adreça: Avinguda de la Vega, 15, 28108 Alcobendas (Madrid).

 

En cas de reclamació se li assignarà a aquesta un nombre de referència que el OPERADOR comunicarà el Client. Si la reclamació es realitza per via telefònica el Client podrà sol·licitar un document que acrediti la presentació i el contingut de la mateixa. Aquest document serà remès en el termini de deu (10) dies des de la sol·licitud.

 

Quan la reclamació hagi estat solucionada, l'OPERADOR informarà el Client de la solució adoptada a través del mateix mitjà utilitzat per presentar la reclamació.

Formulada la reclamació, si el Client no hagués obtingut una resposta satisfactòria de l'OPERADOR en el termini d'un (1) mes, podrà acudir a les Juntes Arbitrals de Consum en el cas de submissió de l'OPERADOR a les mateixes, oa la Secretaria d'Estat de telecomunicacions i per a la Societat de la Informació de conformitat amb el que estableix la normativa vigent, sense perjudici del seu dret a acudir a la via judicial.

 

7) PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El OPERADOR compleix en el tractament de les dades de caràcter personal dels seus Clients amb la legislació vigent a Espanya ia la Unió Europea. Per a això, adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

 

A continuació, en compliment del que disposa la normativa de protecció de dades, se l'informa sobre els termes i condicions de l'tractament de dades efectuat per l'OPERADOR.

 

7.1 Qui és el responsable de l'tractament de les seves dades?

El responsable serà la societat XFERA MÓVILES, SAU, amb NIF: A-82528548 i adreça social situada en Avinguda de la Vega, 15, 28108, Alcobendas (Madrid), Espanya.

 

Aquesta societat ofereix Serveis de telecomunicacions a través de diferents marques com el OPERADOR, Yoigo, Llamaya i Happy Mòbil.

 

A la nostra pàgina web se li informarà sobre el nostre Delegat de Protecció de Dades (DPD o DPO) i els mitjans a través dels quals pot comunicar-se amb ell.

 

7.2 Amb quina finalitat tractem les seves dades i sota quines legitimació?

El tractament de les seves dades segueix les següents finalitats:

 

El OPERADOR tractarà les seves dades de caràcter personal, incloent les seves dades de solvència, per a la realització d'estudis estadístics i històrics.

 

Finalitat 1: Prestació de Servei de telecomunicacions

Dins d'aquesta finalitat s'engloben diferents activitats que resultin necessàries i inherents a la prestació de Servei de telecomunicacions com:

 

 • La gestió dels processos de portabilitat tant en aquells casos en què el OPERADOR intervingui com a Operador donant com a aquells altres en què ho faci com a Operador receptor.

 • La conducció de la comunicació a través d'una xarxa de comunicacions electròniques, l'establiment i enrutament de la trucada (incloent la interconnexió).

 • La provisió de el Servei d'accés a Internet, en cas de trobar-se dins dels Serveis contractats.

 • El registre de les dades de trànsit i interconnexió i el seu ús amb l'objectiu de poder procedir a la seva facturació o a l'descompte dins el saldo disponible per a les targetes prepagament, així com la reclamació extrajudicial i judicial en cas d'impagament.

Finalitat 2: Enviament de publicitat sobre noves tarifes, promocions i millores de l'OPERADOR o de la resta de marques de XFERA MÒBILS aplicables al Servei contractat o que resultin similars

 

Dins d'aquesta finalitat, s'engloba l'ús de les seves dades personals per a enviar-li comunicacions relacionades amb la prestació, millora i actualització de Serveis, així com informació publicitària sobre promocions aplicables al seu Servei, noves tarifes o altres Serveis (incloent Serveis de valor afegit) que puguin resultar del seu interès.

 

Aquesta informació publicitària serà remesa per qualsevol canal (missatges de text, correus electrònics, trucades telefòniques, correu postal ...) i podrà ser genèrica o personalitzada, de manera que, en aquest últim cas, es basarà en el tractament previ de les seves dades amb el objectiu de poder procedir a la seva perfilat i cartelización, determinar gustos, preferències i necessitats i, basant-se aquest, identificar les ofertes que puguin resultar més interessants.

 

En qualsevol moment es permetrà el Client oposar-se a l'enviament de noves comunicacions comercials podent fer ús, així mateix, d'aquest dret per correu postal a l'adreça dalt exposada, per correu electrònic a l'adreça hola@MasMovil.com oa través del nostre Servei d'Atenció a l'Client.

 

Finalitat 3: Desenvolupament d'accions comercials sobre productes i serveis oferts per altres empreses de el Grup MÁSmovil.

En cas que presti el seu consentiment, el OPERADOR podrà desenvolupar accions comercials amb l'objectiu de fer-li arribar, per qualsevol canal, ofertes i promocions sobre altres productes i serveis d'empreses de el Grup MÁSmovil.

 

Pot consultar el llistat d'aquestes empreses a través de la nostra pàgina web corporativa.

 

Finalitat 4: Desenvolupament d'accions comercials sobre productes i serveis oferts per terceres empreses pertanyents a sectors d'oci, cultura, assegurances, serveis financers o assistència de la llar.

 

En cas que presti el seu consentiment, el OPERADOR podrà desenvolupar accions comercials amb l'objectiu de fer-li arribar, per qualsevol canal, ofertes i promocions de terceres empreses dels sectors d'oci, cultura, assegurances, serveis financers i d'assistència de la llar.

 

Finalitat 5: Analitzar les dades de trànsit, facturació, navegació i geolocalització de l'Client per desenvolupar accions comercials.

En cas que presti el seu consentiment, el OPERADOR podrà analitzar les dades de trànsit, facturació, navegació i geolocalització de l'Client per aconseguir més informació sobre els seus gustos, hàbits de consum i necessitats (per exemple conèixer l'abast i distribució de la seva consum de dades i de minuts) per desenvolupar accions comercials sobre productes i serveis de l'OPERADOR, d'empreses de el Grup i d'altres terceres empreses pertanyents als sectors indicats.

 

Finalitat 6: Cessió de les seves dades a empreses de el Grup.

En cas que presti el seu consentiment, el OPERADOR cedirà les seves dades a la resta d'empreses de Grup amb l'objectiu de:

 

 • Poder compartir informació i, a través d'l'estudi de la informació agregada, realitzar estudis estadístics que permetin realitzar accions comercials de més valor per a ambdues parts (p identificar la propensió d'un Client a contractar una tarifa de dades més o menys en virtut de com han actuat altres d'un perfil similar amb anterioritat).

 • Que la resta d'empreses de el Grup es puguin posar en contacte directe amb el client, a través de qualsevol canal de comunicació, per desenvolupar accions comercials sobre els seus productes o serveis.

Finalitat 7: Enriquir la seva perfilat sobre la base de la informació que ens proporcionin altres tercers.

En cas que presti el seu consentiment, el OPERADOR obtindrà informació addicional sobre la seva persona a través de fonts externes proporcionades per empreses de geomàrqueting, RRSS, Cadastre, Registre de la Propietat, informació sobre les portabilitats històriques realitzades per un determinat nombre ... tot això amb la finalitat d'elaborar perfils mitjançant estudis de màrqueting i tècniques i procediments estadístics i de segmentació que permeten introduir millores i / o adaptar o escollir la informació i les ofertes de productes o serveis que millor s'ajustin al seu perfil.

 

Finalitat 8: Canviar la capacitat de pagament en fitxers de solvència patrimonial i mitjançant procediments automàtics de scoring.

El OPERADOR li informa que, sempre que presti el seu consentiment, podrà comprovar la seva capacitat de pagament en fitxers comuns sobre solvència patrimonial i crèdit els responsables prestin tal Servei d'acord amb la legalitat vigent, sempre que mantingui amb el Client una relació contractual que impliqui l'abonament d'una quantia pecuniària (p.ex. qualsevol Contracte en modalitat postpagament) o amb l'objectiu d'avaluar la viabilitat econòmica d'una nova contractació que suposi finançament, pagament ajornat (p.ex. la subvenció d'un terminal) o facturació periòdica .

 

Així mateix, com a part del procés d'avaluació de la capacitat de pagament de l'Client, el OPERADOR podrà acudir a procediments automatitzats de sistemes de scoring.

 

Finalitat 9: Conservar les dades un cop finalitzat el Contracte.

En cas que presti el seu consentiment, el OPERADOR conservarà les seves dades un cop finalitzat el contracte, per un termini màxim de 5 anys, amb l'objectiu de:

 • Desenvolupar accions comercials amb l'objectiu de fer-li arribar, per qualsevol canal, ofertes i promocions sobre altres productes i serveis de l'OPERADOR, d'empreses de el Grup MÁSmóvil i de tercers pertanyents als sectors indicats.

 • Poder realitzar estudis estadístics que permetin realitzar accions comercials de més valor per a ambdues parts (per exemple desenvolupar models de propensió a l'abandonament).

Finalitat 10: Verificar l'exactitud de les dades aportades pel Client i lluita contra el frau.

L'OPERADOR té interès a protegir el Client ia la pròpia companyia de el frau en la contractació. En aquest sentit, podrà verificar l'exactitud de les dades aportades pel Client a través dels Codis CSV o mecanismes similars o sol·licitant a l'entitat bancària emissora la seva confirmació.

 

Així mateix, en cas d'adherir-se al Sistema Hunter, incorporarà les dades dels seus clients a un fitxer titularitat de l'ASSOCIACIÓ ESPANYOLA D'EMPRESES CONTRA EL FRAU. Les dades seran comparats amb altres dades de sol·licituds de Serveis de telefonia que figurin en el Sistema Hunter per a la prevenció de l'frau en sol·licituds, exclusivament a fi de detectar l'existència d'informació potencialment fraudulenta dins el procés d'aprovació de l'servei. Si es donés el cas que es detectessin dades inexactes, irregulars o incomplets, la seva sol·licitud serà objecte d'un estudi més detallat, i aquestes dades seran incloses com a tals en el fitxer i podran ser consultats per a les finalitats anteriorment esmentades, per les entitats adherides a el Sistema Hunter i pertanyents als següents sectors: financer, emissors de targetes, mitjans de pagament, telecomunicacions, renting, asseguradores, compra de deute, immobiliari, subministrament d'energia i aigua, facturació periòdica i pagament ajornat.

 

La llista d'entitats adherides a el Sistema Hunter estarà accessible en la pàgina web de l'Associació Espanyola d'Empreses contra el Frau: www.asociacioncontraelfraude.org.

El Client pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat o limitació a l'tractament de les seves dades davant l'Associació Espanyola d'Empreses contra el Frau, dirigint-se a la següent adreça: Apartat de Correus 2054, 28002 (Madrid), a través d'l'enviament d'una sol·licitud signada i acompanyada de fotocòpia del seu document identificatiu.

 

Finalitat 11: Comunicar les dades d'impagament del deute a sistemes comuns d'informació creditícia.

En cas de no atendre puntualment a les seves obligacions econòmiques enfront de l'OPERADOR i resultant d'això un deute cert, vençut i exigible i previ requeriment previ de pagament es procedirà a la comunicació de les seves dades identificatives i les dades relatives al deute pendent de pagament a les entitats responsables de sistemes comuns d'informació creditícia (p.ex., BADEXGUG, ASNEF, Fitxer de Incidències judicials, etc.), d'acord amb la legislació vigent

Finalitat 12: Informació estadística.

 

7.3 Quin tipus de dades tractem?

Per a les finalitats exposades en l'apartat anterior es tracta el conjunt de dades de l'Client que podem dividir en les següents fonts i categories:

 

 • Dades proporcionades de forma directa pel Client:

Dades proporcionades de forma directa pel Client, ja sigui en el moment de sol·licitud de el Servei a través de l'emplenament dels formularis a aquest efecte habilitats com les facilitades al llarg de la relació contractual a través de diferents mitjans com, per exemple, reclamacions o sol·licituds d'informació interposades al Servei d'Atenció a l'Client. El Client es responsabilitza de la seva veracitat i actualització.

 • Dades obtingudes d'altres fonts diferents de l'propi Client:

Dades obtingudes de fonts diferents de l'Client, ja sigui per comptar amb el seu consentiment o per qualsevol altra habilitació legal (interès legítim, compliment d'una obligació legal ...). Aquestes fonts són:

 

-Fonts accessibles a el públic.

-Organismes de l'Administració Pública (p.ex., Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), etc.) o judicial.

-Sistemes comuns d'informació creditícia (p.ex., BADEXGUG, ASNEF, Fitxer de Incidències judicials, etc.).

-Fitxers de protecció d'identitat o detecció fraudulenta de dades (p.ex., el Fitxer proporcionat pel Sistema Hunter).

-Informació proporcionada per altres empreses de telecomunicacions en processos de portabilitat.

 

-Dades derivats de el desenvolupament de la relació:

Dades proporcionades de forma indirecta pel Client a l'derivar de la pròpia prestació de Servei contractat i de el manteniment d'aquesta activitat. Dins d'aquesta categoria s'inclouen les dades de trànsit, l'històric de pagaments o de productes contractats, les dades de navegació a través de la pàgina web pública o d'l'accés a l'àrea privada o altres d'anàloga naturalesa.

 

-Dades inferits pel OPERADOR:

Dades inferits pel OPERADOR a través d'l'estudi de les dades de l'Client ja sigui mitjançant l'aplicació d'algoritmes matemàtics o del seu saber fer. Dins d'aquesta categoria s'inclouen dades com els resultats de les activitats de perfilat de l'Client segons els diferents criteris que pugui utilitzar l'entitat com, per exemple, la seva vinculació, antiguitat, l'ús que fa dels Serveis contractats ...

 

-Dades obtinguts de tercers:

En cas que presti el seu consentiment, dades proporcionades per tercers com ara empreses de geomàrqueting, RRSS, Cadastre, Registre de la Propietat, altres empreses de telecomunicacions, la CNMC o altres empreses que puguin col·laborar amb aquest organisme per al compliment de la normativa de telecomunicacions, empreses que proporcionen informació sobre les activitats econòmiques d'autònoms o professionals ...

 

7.4 A qui comuniquem les seves dades?

Les dades personals tractades per l'OPERADOR per assolir les finalitats detallades anteriorment podran ser comunicades als següents destinataris en funció de la base legitimadora de la comunicació.

7.5 Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals seran conservades mentre es mantingui la relació contractual amb el Client i amb posterioritat a aquesta, per un termini màxim de 5 anys, si hagués prestat el seu consentiment. Finalitzada la relació contractual (o, si s'escau, transcorregut el termini de 5 anys), les dades seran suprimits acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades que implica la seva bloqueig, estant disponibles tan sols a sol·licitud de jutges i tribunals , el ministeri fiscal o les administracions públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que puguin derivar i, transcorregut aquest, la seva completa eliminació.

 

En qualsevol cas, si a l'acabar la relació contractual existissin litigis pendents derivats de l'exercici d'accions d'impugnació de la factura o tendents a aconseguir el cobrament de les mateixes, les dades es poden conservar durant la tramitació dels mateixos, en tant no recaigui resolució definitiva (data en què es procedirà al seu bloqueig i posterior esborrat), tot i que només es poden utilitzar a fins probatoris.

 

7.6 Quins són els seus drets?

La nostra normativa de protecció de dades li confereix una sèrie de drets en relació amb el tractament de dades que impliquen els nostres Serveis que podem resumir en els següents:

 • Dret d'accés: Conèixer quin tipus de dades estem tractant i les característiques de l'tractament que estem duent a terme.

 • Dret de rectificació: Poder sol·licitar la modificació de les seves dades per ser aquests inexactes o no veraces.

 • Dret de portabilitat: Poder obtenir una còpia en un format interoperable de les dades que estiguin sent tractats.

 • Dret a la limitació de l'tractament en els casos recollits en la Llei.

 • Dret de supressió: Sol·licitar la supressió de les seves dades quan el tractament ja no sigui necessari.

 • Dret d'oposició: Demanar el cessament en l'enviament de comunicacions comercials en els termes abans assenyalats.

 • Dret a revocar el consentiment prestat, sent la seva petició processada en el termini aproximat de 10 dies.

 • Dret a interposar una reclamació davant de l'autoritat de control (a Espanya l'AEPD).

Pot exercitar els seus drets mitjançant correu postal a l'adreça Avinguda de la Vega, 15, 28108 Alcobendas (Madrid) o mitjançant correu electrònic a l'adreça: hola@masmovil.com indicant el dret a exercitar i acompanyant la documentació requerida. En la pàgina web de l'AEPD pot trobar una sèrie de models que l'ajudaran en l'exercici dels seus drets.

 

8) CAUSES DE SUSPENSIÓ DEL SERVEI

El OPERADOR podrà suspendre el Servei contractat en els següents casos:

 

 • Quan el Client no hagi atès les seves obligacions de pagament o hagi esgotat el seu saldo i / o sobrepassat el seu límit de crèdit.

 • Si el Client facilita l'OPERADOR dades personals que no siguin veraces, siguin deliberadament incorrectes o es usurpi la identitat d'un tercer.

 • Quan el Client realitzi un ús irregular o fraudulent de el Servei.

 • Quan el Client hagi emprat un mitjà de pagament fraudulentament o existeixi risc raonable de frau.

En qualsevol d'aquests casos, el OPERADOR es posarà en contacte amb el Client, amb caràcter previ a la suspensió de Servei, per informar de l'existència d'un incompliment de les CGC.

 

El OPERADOR podrà suspendre temporalment dels Serveis en cas de retard total o parcial pel Client en el pagament dels Serveis, des de la data en què el OPERADOR tingui coneixement d'aquesta circumstància, previ avís de 48 hores a l'Client en el qual se li informarà de la data a partir de la qual es durà a terme la suspensió, no es podrà aplicar en dia inhàbil. No obstant l'anterior, en el supòsit de el Servei Telefònic Fix, en cas de retard total o parcial pel Client en el pagament de les factures durant un període superior a (1) un mes des de la seva presentació, podrà donar lloc, previ avís a l' Client de quinze (15) dies, a la suspensió temporal dels Serveis contractats en el qual s'informarà el client de la data a partir de la qual es durà a terme la suspensió, no es podrà aplicar en dia inhàbil.

 

La suspensió només afectarà els Serveis respecte de l'pagament s'hagi incorregut en mora. La suspensió de l'servei no eximeix el Client de l'obligació de continuar amb el pagament de les quotes mensuals. En cas de suspensió temporal de Servei Telefònic per impagament, aquest es mantindrà per a les trucades sortints d'urgències, així com per a les trucades entrants, amb excepció de les trucades de cobrament a destinació i les de el Servei de Telefonia Mòbil quan es trobi a l'estranger. El OPERADOR restablirà el Servei suspès dins del dia laborable següent a aquell en què tingui constància que l'import degut hagi estat satisfet per complet.

 

En el supòsit de suspensió temporal, si el Client hagués presentat una reclamació davant les Juntes Arbitrals de Consum, en el cas de submissió de l'OPERADOR a les mateixes, o davant la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, el OPERADOR no suspendrà ni interromprà el Servei mentre que la reclamació s'estigui substanciant i el Client consigni fefaentment l'import degut, lliurant el corresponent resguard a l'OPERADOR.

 

La reconnexió dels Serveis es realitzarà d'acord amb les condicions vigents en aquell moment, i haurà d'abonar la quota vigent per aquest concepte. Durant el període de suspensió l'OPERADOR podrà retirar de el domicili de l'Client dels equips llogats.

 

El Client podrà sol·licitar formalment amb una antelació de quinze (15) dies a la data desitjada en què tingui efecte, la suspensió temporal de el Servei de Telefonia Fixa a través d'una comunicació dirigida a el Servei d'Atenció a l'Client. La durada de la suspensió no serà menor d'un (1) mes ni superior a tres (3) mesos. El període de suspensió no pot excedir els noranta (90) dies per any natural. En aquests casos el OPERADOR de deduir de la quota d'abonament de Client, el cinquanta per cent (50%) de l'import proporcional corresponent a el temps que afecti.

 

El retard en el pagament total o parcial de les factures de l'OPERADOR superior a tres (3) mesos o la suspensió temporal dels Serveis en dues ocasions, per mora en el pagament, donarà dret a l'OPERADOR a la interrupció definitiva dels Serveis ia la corresponent resolució de l'Contracte.

 

En tot cas, el Servei podrà ser interromput acord amb la normativa vigent quan es produeixi una deficiència causada pel Client i que afecti la integritat o seguretat de la Xarxa oa la prestació de serveis a altres clients. Aquesta mesura ha d'acabar quan el Client efectuï i comuniqui a l'OPERADOR la desconnexió de l'equip objecte de la deficiència.

 

El OPERADOR podrà interrompre ocasionalment els Serveis a fi de realitzar treballs de millora, tasques de reparació, canvis d'equipament o per motius anàlegs, si bé aquestes interrupcions seran el més breus possibles i es realitzaran, preferentment i sempre que sigui possible, en horaris de mínim consum. El Client accepta la necessitat que es produeixin aquestes interrupcions i que el OPERADOR no estarà obligada a compensar-excepte en la quantia de les indemnitzacions previstes en l'apartat "Responsabilitat de l'OPERADOR" d'aquest Contracte, que corresponguin.

 

9) DURADA I ACABAMENT

Aquest Contracte es constitueix per temps indefinit. El OPERADOR té dret a resoldre el Contracte per les causes generals d'extinció dels contractes i per les causes esmentades en les CGC. Serà causa de resolució automàtica de el present Contracte a instància de l'OPERADOR l'extinció de l'habilitació a l'OPERADOR per a prestar el servei quan això determini la impossibilitat de continuar prestant, sense que en aquest cas es meriti dret d'indemnització a favor de l'Client.

 

Per la seva banda, el Client té dret a resoldre el Contracte en qualsevol moment remetent comunicació de resolució, el model pot trobar a la nostra pàgina web, acompanyada d'una còpia de el document nacional d'identitat o document identificatiu equivalent, a el Servei d'Atenció a l'Client amb , almenys, dos dies hàbils d'antelació a el dia en què desitgi que es faci efectiva la baixa en el servei.

 

El Contracte s'extingirà, amb la consegüent interrupció definitiva de Servei, per les causes generals admeses en Dret i especialment per les següents:

 

 • Decisió de l'Client.

 • Greu incompliment de les obligacions derivades de l'Contracte, així com per una utilització de Servei contrari a la bona fe.

 • Retard en el pagament de l'servei per un període superior a tres (3) mesos o la suspensió temporal de l'Contracte en dues ocasions per demora en el pagament conforme el que disposen aquestes CGC.

 • Per ús no autoritzat, il·lícit, fraudulent o indegut de el Servei.

En supòsits excepcionals en què sigui necessari per motius tècnics, operatius o de servei, o en el cas que el Servei s'interrompi definitivament, el Client haurà de tornar els dispositius i / o terminals propietat de l'OPERADOR.

 

En aplicació de les obligacions imposades a l'OPERADOR com a Operador de telecomunicacions de conformitat amb la Llei 25/2007, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques ia les xarxes públiques de comunicacions, aquella es reserva la facultat de cancel·lar el Contracte o bloquejar o suspendre el Servei en qualsevol moment, en el cas de comprovar que les dades identificatives facilitades pel Client són falses, incorrectes o incomplets.

 

En cas que el Client no realitzi sol·licitud de conservació de numeració, l'acabament de l'Contracte per qualsevol causa podrà donar lloc a la pèrdua de la numeració assignada en el termini d'un mes des de la data d'acabament de la mateixa.

 

10) MODIFICACIÓ DE LES CGC

El OPERADOR podrà realitzar les modificacions a les presents CGC, així com de les tarifes vigents en cada moment, notificant a l'Client afectat per la modificació amb una antelació mínima d'un (1) mes a la data de la seva entrada en vigor que s'indicarà expressament . Si el Client no accepti les noves condicions i així li ho notifiqués a l'OPERADOR, podrà resoldre el Contracte de manera anticipada i sense cap penalització. Si, transcorregut un (1) mes des de la notificació pel OPERADOR el Client no hagués manifestat expressament la seva disconformitat, o bé continuarà utilitzant el servei amb posterioritat a l'entrada en vigor de la modificació anunciada, s'entendrà que accepta les modificacions proposades.

 

 

11) CANVIS DE DOMICILI, DE NÚMERO DE TELÈFON O DE TITULAR

El Client podrà sol·licitar el canvi de domicili en el qual rep els Serveis contractats a través de el Servei d'Atenció a l'Client. Si per raons tècniques el OPERADOR no pogués prestar els Serveis en el nou domicili, el Client podrà donar per acabat el Contracte de forma anticipada i sense cap penalització.

Si el canvi de domicili fora tècnicament possible, el Client només haurà d'abonar la tarifa vigent per canvi de domicili.

 

En el cas de lloguer de dispositius de telefonia i / o Internet, el Client haurà de traslladar sota la seva responsabilitat els equips associats a aquests Serveis a el nou domicili. Quan sigui necessari canviar el nombre de telefonia mòbil o fixa de l'Client, bé per imperatius tècnics o perquè així ho exigeixi la normativa vigent, el OPERADOR li comunicarà el canvi i els motius amb un preavís que serà de tres (3) mesos en el cas de telefonia fixa, informant-li de el nou número que li serà assignat, no tenint el Client dret a indemnització per aquest concepte. Això no obstant, l'anterior, el OPERADOR adoptarà les mesures oportunes perquè el Client pugui conservar el seu número de telèfon a l'canviar d'operador d'acord amb la normativa i condicions que el regulen. A més, el Client podrà sol·licitar el canvi de número de telèfon en qualsevol moment.

 

En cas de canvi de titular, tant l'actual com el nou, declaren que totes les dades facilitades a el Servei d'Atenció a l'Client de l'OPERADOR són correctes i que han llegit, coneixen i accepten en la seva integritat les presents CGC. La data de canvi de la nova responsabilitat de pagament serà el dia següent a el de la confirmació de el canvi de titular per part de l'OPERADOR, la qual cosa succeirà una vegada que hagi rebut la documentació necessària degudament emplenada. No obstant l'anterior, el canvi de titularitat no exonera el titular actual de l'pagament de les quantitats meritades fins a la data de l'canvi.

 

12) CESSIÓ

 

El OPERADOR es reserva el dret de transmetre els drets i / o obligacions dimanants de les presents CGC a una empresa que pertany al seu mateix Grup empresarial oa un tercer operador de comunicacions electròniques sense necessitat de requerir el consentiment exprés de l'Client, notificant aquest fet a el menys amb un (1) mes d'antelació. El Client que no vulgui acceptar aquesta cessió podrà resoldre el Contracte de forma anticipada i sense cap penalització.

 

 

13) NUL·LITAT

La declaració de nul·litat, ineficàcia o invalidesa de qualsevol de les presents CGC no afectarà la validesa de les restants condicions que romandran vigents i seran vinculants per a les parts.

 

14) LLEI APLICABLE I FUR COMPETENT

La legislació aplicable a la relació que uneix a les parts és l'espanyola, sent el fòrum competent aquell que determini en cada cas la normativa en matèria de protecció a consumidors i usuaris en cas que el Client tingui la condició de consumidor. En cas contrari, les parts queden sotmeses, amb exclusió de qualsevol altre fòrum que pogués correspondre'ls, a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Madrid capital per a la resolució de les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d'aquests Termes i Condicions.

 

 

 

C) Condicions específiques de serveis de telefonia fixa i accés a internet de banda ampla

 

1) OBJECTE

Les presents condicions específiques són aplicables únicament en cas de contractació de Servei de Telefonia Fixa i d'Accés a Internet de Banda Ampla, bé de forma independent o en modalitat convergent amb altres Serveis.

 

2) INSTAL·LACIÓ I ACTIVACIÓ DE LA LÍNIA

Les condicions d'instal·lació i activació de el Servei dependran de si aquest és prestat sobre una línia ADSL o de fibra òptica. L'OPERADOR donarà accés a l'servei sobre Fibra Òptica únicament en aquells llocs en què disposi d'infraestructura adequada per a això. Pot consultar les àrees de cobertura a la nostra pàgina web o al Servei d'Atenció a l'Client.

 

2.1 Fibra Òptica

Si el Client no compta amb la instal·lació necessària per a la prestació de Servei, cal que el OPERADOR o una altra empresa que actuï pel seu compte, dugui a terme la instal·lació de la mateixa en el domicili de l'Client. Per a això, amb posterioritat a la signatura de les presents Condicions Generals i Específiques, un tècnic de l'OPERADOR o de empresa externa autoritzada per aquesta, es personarà en el domicili de l'Client en la data acordada amb el mateix. El Client autoritza expressament a l'OPERADOR i als tècnics que aquesta designi l'accés al seu domicili ia les instal·lacions i equips que sigui necessari per a la correcta instal·lació. Aquesta autorització s'estén a el cas en què sigui necessari realitzar alguna acció per a la correcta prestació o manteniment de l'servei, així com, si és el cas, a l'hora de la retirada de l'Equip.

 

El Client haurà de proporcionar a l'tècnic l'entrada a la ubicació de l'edifici en què es trobi l'accés per a la Fibra Òptica en el cas que el mateix hagi estat desplegat en els seus interiors.

 

El OPERADOR durà a terme les següents accions per a la instal·lació de Servei:

 

 • Connexió de l'estesa de Fibra Òptica exterior a la xarxa de l'edifici de l'Client.

 • Estesa de cable per l'interior de l'edifici o per façana fins al domicili de l'Client.

 • Instal·lació al domicili de l'Client d'un punt de terminació de xarxa Òptica.

 • Instal·lació al domicili de l'Client d'un ONT Router Wifi.

 • Connexionat dels equips instal·lats amb un màxim de 1,5 metres.

El OPERADOR podrà modificar els elements a instal·lar o les accions a realitzar per a la instal·lació, segons les necessitats de l'servei en cada moment.

 

El Client reconeix que ha estat informat de les característiques de prestació dels Serveis i que en el cas de Fibra Òptica això no suposa la baixa automàtica de tots els Serveis que el Client pogués tenir contractats prèviament amb el OPERADOR o amb un altre operador. El Client pot mantenir el seu Servei d'ADSL / Accés a internet anterior si ho tingués i els Serveis associats. En aquest mateix cas, la baixa de l'Client del Servei d'ADSL / Accés a internet en el seu anterior operador és responsabilitat d'ell mateix. En cas que el Client desitgi la baixa, haurà de dirigir al seu anterior operador.

 

Tant en el cas d'instal·lació i activació de el Servei d'ADSL com en el de Fibra Òptica, el Client declara que compta amb els permisos i llicències de tercers que, si escau, siguin necessàries per a la instal·lació i prestació de Servei, quedant el OPERADOR en tot cas exempta de responsabilitat davant d'aquests tercers.

 

La no acceptació per part de l'Client de la instal·lació bàsica a realitzar pel OPERADOR donarà dret a aquesta a resoldre el present Contracte de forma immediata, procedint en tot cas a facturar a l'Client aquelles despeses que s'hagin generat fins a la data de resolució de l'Contracte .

 

3) TARIFES, FACTURACIÓ I PAGAMENTS

Les tarifes aplicables a el Servei de Telefonia Fixa poden tenir associats consums mínims o quotes fixes mensuals. El consum mínim mensual a realitzar pel Client dependrà de les condicions particulars de cada tarifa. En cas de no consumir mensualment l'import mínim corresponent a la seva tarifa, el OPERADOR li facturarà en aquest mes aquest import o, si s'escau, el que resti fins aconseguir-ho.

 

Determinades tarifes poden comptar amb una quota fixa mensual. De l'existència de la mateixa s'informarà en les condicions particulars aplicables a cada tarifa amb caràcter previ a la contractació. Aquesta quota fixa es meritarà a l'inici de cada període de facturació. En cas de baixa un cop iniciat el període de facturació, es cobrarà a l'Client la quota fixa en proporció a el nombre de dies gaudits des del començament de el període de facturació fins a la data de baixa. Igualment, determinades gestions de l'OPERADOR, sobre les quals s'informarà amb caràcter previ a la seva realització, poden comptar amb uns imports addicionals. el OPERADOR podrà exigir la constitució de dipòsits de garantia, en el moment de contractar el Servei Telefònic Fix o durant la vigència de l'Contracte quan:

 

 • El Client hagués deixat impagats un o diversos rebuts, en tant subsisteixi la morositat.

 • Es hagin contret deutes per un altre / s Contracte / s d'abonament, vigents o no, o es retardin de manera reiterada en el pagament dels rebuts. El dipòsit podrà constituir-se en efectiu o mitjançant aval bancari a elecció de l'Client.

Els dipòsits no seran remunerats. el OPERADOR requerirà la constitució per un mitjà que deixi constància de la seva recepció concedint-li un termini no menor a quinze (15) dies per a la seva constitució o per l'abonament de les quantitats pendents. Si el dipòsit no es constitueix, el OPERADOR podrà desestimar la sol·licitud d'alta, suspendre el Servei i donar de baixa a l'Client si no constitueix el dipòsit passats deu (10) dies des que es realitzi un segon requeriment. Els dipòsits sol·licitats seran per un import mai superior a la mitjana estimada de tres mesos de consum per Servei. La devolució dels dipòsits es produirà en el cas:

 • Tan aviat com el OPERADOR tingui constància el pagament íntegre de les quantitats degudes.

 • Quan quedi acreditat que en un any no ha existit cap retard en el pagament.

Si el Client amb deutes pendents es donés de baixa o sol·licitar canvi de titularitat del seu Servei, el OPERADOR podrà executar la garantia pel total del deute contret, i el romanent a disposició el Client. Si el Client hagués pagat tots els rebuts, el dipòsit serà retornat íntegrament. El termini de devolució és de quinze (15) dies des del següent a aquell en què es compleixin les circumstàncies recollides anteriorment.

 

4) SERVEI D'ACCÉS A INTERNET de banda ampla

El Client declara que ha estat informat de manera detallada de les característiques i Condicions de el Servei d'Accés a Internet de Banda Ampla. Amb motiu de la configuració tècnica de el Servei, l'informem que la baixa en el Servei d'Accés a Internet de Banda Ampla podria afectar al seu torn a el Servei Telefònic Fix, provocant en aquest cas la baixa d'aquest últim servei.

 

El Client també queda informat que la prestació de Servei pot implicar incompatibilitats amb els Serveis basats en mòdems o alarmes, centraletes, línies d'ascensor i Serveis de teleassistència i, en general, sobre qualsevol servei prestat sobre línia telefònica tradicional. el OPERADOR no garanteix el funcionament dels esmentats Serveis que estiguessin instal·lats amb anterioritat a l'activació de el Servei d'Accés a Internet de Banda Ampla.

 

Quan la prestació de Servei es realitzi sobre ADSL, el Client reconeix que l'Operador no pot garantir que el mateix disposi de la velocitat contractada en tots els casos, ja que la distància a la central, la qualitat de la línia i les possibles interferències, poden suposar una disminució de l'esmentada velocitat. el OPERADOR farà tots els esforços perquè el Client disposi de la màxima velocitat possible tècnicament de el Servei ADSL contractat.

 

En general, tant en el cas que el Servei es presti sobre ADSL com sobre Fibra Òptica, la velocitat contractada es gaudirà usant la connexió per cable Ethernet entre els equips proporcionats i el terminal de l'Client. Aquesta velocitat es podria veure limitada per les capacitats de el dispositiu utilitzat pel Client per connectar-se a el Servei.

 

Quan es facin servir altres mitjans de connexió com Wifi o altres, la velocitat en el dispositiu de l'Client pot veure limitada per les característiques pròpies d'aquest mitjà de connexió. En el cas de Wifi, factors aliens a l'OPERADOR com l'estructura de el domicili de l'Client, interferències amb altres xarxes Wifi, les capacitats de el dispositiu usat pel client per connectar-se a Internet, l'ús en exteriors o interiors o altres factors, poden provocar la disminució de la velocitat final gaudida pel Client.

 

A més dels citats factors aliens a l'OPERADOR que poden provocar una disminució de la velocitat a gaudir pel Client, és possible que aquesta es vegi limitada en cas de realització d'operacions de manteniment per part de l'OPERADOR o en cas d'interrupcions de l'servei.

 

5) SERVEI TELEFÒNIC FIX

En cas que el Client contracti el Servei Telefònic Fix aquest es prestarà sobre la línia associada a el Servei d'ADSL o sobre la línia de Fibra Òptica, si escau. Amb motiu de la configuració tècnica de el Servei, l'informem que la baixa en el Servei Telefònic Fix podria afectar al seu torn a el Servei d'Accés a Internet de Banda Ampla provocant en aquest cas la baixa d'aquest últim servei.

 

El Servei Telefònic, amb tecnologia de veu sobre IP, permet que el Client rebi en el seu terminal fix les trucades destinades a la numeració associada a la seva línia. A més, permet a l'Client fer trucades des de la mateixa línia.

 

En el cas de prestació de Servei sobre la línia de Fibra Òptica, el Client pot mantenir el seu servei telefònic anterior si ho tingués i els Serveis associats. En aquest cas, la baixa de l'Client en el Servei Telefònic en el seu anterior operador és responsabilitat d'ell mateix. En cas que el Client desitgi la baixa, haurà de dirigir al seu anterior operador.

 

Per al gaudi d'aquest Servei, el Client autoritza l'OPERADOR a realitzar totes les actuacions a la xarxa resultin necessàries per a garantir la recepció de les trucades destinades al seu numeració geogràfica.

 

6) ACTIVACIÓ DEL SERVEI TELEFÒNIC FIX I D'ACCÉS A INTERNET DE BANDA AMPLA

El OPERADOR activarà els Serveis telefònics de Fix i Internet de Banda Ampla en un termini màxim de trenta (30) dies naturals des de l'acceptació pel Client d'aquestes CGC. L'activació dels esmentats Serveis tindrà lloc el mateix dia en què el OPERADOR finalitzi la instal·lació en el domicili de l'Client de manera satisfactòria o bé un cop comprovada la idoneïtat de la instal·lació preexistent.

 

Aquest termini d'activació es denomina temps de subministrament de la connexió inicial, als efectes de les obligacions vigents de qualitat a què està sotmès el OPERADOR. L'incompliment del citat compromís de temps de subministrament de connexió inicial per part de l'OPERADOR suposarà una indemnització a l'Client a raó d'un (1) Euro per dia natural de retard, fins a un màxim de noranta (90) Euros.

 

En cas que concorrin causes tècniques que impossibiliten la prestació de Servei per part de l'OPERADOR, o la no accessibilitat física de la instal·lació del cable fins al punt de connexió de la llar de l'Client o altres supòsits no imputables a l'OPERADOR pels quals el OPERADOR no pogués prestar el Servei, com a causes de força major o altres imputables a l'Client, no sorgirà dret d'indemnització a favor del Client.

El OPERADOR es compromet a prestar els Serveis contractats d'acord amb els compromisos de qualitat exigits per la normativa vigent que li sigui d'aplicació.

 

7) SERVEIS D'EMERGÈNCIA

El OPERADOR facilita l'accés gratuït de l'Client als Serveis d'emergència, així com informació sobre la ubicació de la persona que fa la trucada depenent, aquesta última, de la capacitat dels sistemes de la comunitat autònoma en la qual es trobi el Client en el moment de cridar als referits Serveis.

 

8) GUIES D'ABONATS

Si el Client sol·licita que les seves dades s'incloguin en les guies d'abonats mitjançant la marcació de la casella corresponent, el OPERADOR comunicarà les dades que el Client indiqui a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència perquè aquesta els posi a disposició de les entitats que elaboren les guies i / o presten Serveis d'informació.

 

9) EQUIPS I TERMINALS

 

El OPERADOR lliurarà a l'Client o instal·larà al seu domicili, en cas que el Client no compti amb la instal·lació necessària per a la prestació de Servei, els següents equips (als efectes de les presents CGC, l'Equip):

 

 • ONT / Router Wifi (en cas de Fibra Òptica).

 • Modem ADSL / Wifi (en cas d'ADSL).

 • En cas necessari, un punt de terminació de xarxa (PTR) en instal·lacions d'ADSL.

 • Un punt de terminació de xarxa Òptica (PTRO) en instal·lacions de fibra.

 • Cablejat amb els límits descrits en les presents CGC.

 • Qualsevol altre equip, perifèric o dispositiu lliurat pel OPERADOR a l'Client per a la correcta prestació dels Serveis.

 

Les característiques tècniques de l'Equip que l'OPERADOR lliurament i instal per oferir el Servei a l'Client poden ser susceptibles de canvis. S'informarà el Client dels possibles canvis a través de la nostra pàgina web ia través de el Servei d'Atenció a l'Client.

 

El OPERADOR configurarà o facilitarà les instruccions per a la configuració dels Equips proporcionats a l'Client. Excepte oposició de l'Client, el OPERADOR podrà crear un segon canal independent a l'Equip mitjançant el qual es presti el servei, sense cost ni afectació de la qualitat de l'servei contractat, per a prestar Serveis addicionals com ara la possibilitat de compartir Internet de Banda Ampla amb tercers. Això no afectarà ni disminuirà la velocitat contractada pel Client per a la seva Servei d'Accés a Internet de Banda Ampla. El Client podrà desactivar aquesta compartició en qualsevol moment a través de el Servei d'Atenció a l'Client de l'OPERADOR.

 

El OPERADOR cedeix l'Equip a l'Client en règim de cessió / lloguer, excepte indicació expressa en contra per part de l'OPERADOR. El Client és responsable de l'ús adequat de l'equip, així com de la no manipulació.

 

El OPERADOR s'encarregarà de el manteniment de l'Equip cedit, així com de la seva substitució en cas d'avaria. El Client s'obliga a retornar l'Equip a l'OPERADOR en un estat d'ús i conservació adequat a la correcta utilització del mateix, prèvia sol·licitud de l'OPERADOR, en qualsevol moment i en tot cas, en el termini d'un (1) mes següent a la baixa de l'servei.

 

Si el Client no torna l'Equip en aquest termini, el OPERADOR aplicarà la penalització que s'especifica en la caràtula de l'Contracte.

 

Si l'OPERADOR lliurament algun tipus de programari o algun Equip o Terminal autoinstal·lable, el Client haurà de seguir les instruccions d'instal·lació facilitades pel OPERADOR. el OPERADOR no ofereix cap garantia, ni explícita ni implícita, sobre els programaris d'ajuda a la instal·lació facilitades ni es responsabilitza dels danys o alteracions que, amb motiu de la seva execució, puguin ocasionar-se en el sistema informàtic de l'Client (configuració, programari i / o maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

 

10) GARANTIA DE TERMINAL I SERVEI POSTVENDA

Sense perjudici del que s'ha indicat anteriorment, si existissin Terminals o Equips associats a l'Contracte que són adquirits pel client a l'OPERADOR oa un tercer amb el qual el OPERADOR hagi arribat a un acord a l'respecte, aquests equips tenen un període de garantia legal des de la seva compra , lliurament o data d'instal·lació, acreditat amb la factura o albarà corresponent. el OPERADOR ofereix en aquests casos un servei postvenda de tramitació de les reparacions amb un Servei d'Assistència Tècnica oficial reconegut pel fabricant dels esmentats Equips. No és aplicable aquesta garantia en els següents casos:

 

 • Substitució de peces de desgast com a conseqüència de l'ús normal de l'Equip.

 • Si l'Equip ha estat manipulat per un servei d'assistència tècnica no autoritzat pel OPERADOR.

 • Si la causa de la disconformitat es deu a una instal·lació incorrecta per part de l'Client o manipulació indeguda o amb elements / accessoris no originals de fabricant.

 

11) MANTENIMENT

L'OPERADOR repararà les avaries que es produeixin en tots els Equips cedits i relacionats amb la prestació de Servei que haguessin estat proporcionats pel OPERADOR, assumint el cost de les mateixes sempre que s'haguessin produït per causes no imputables a l'Client. En cas que el Client detecti una avaria en l'Equip o un mal funcionament de l'servei s'haurà de posar en contacte amb el Servei d'atenció tècnica de l'OPERADOR cridant a el Servei d'Atenció a l'Client. El OPERADOR emprarà els mitjans que en cada moment consideri necessaris per resoldre la incidència.

 

I) Condicions específiques de el servei de telefonia mòbil

 

1) OBJECTE

Aquestes Condicions Específiques són aplicables únicament en cas de contractació de Servei de Telefonia Mòbil bé de forma independent o en modalitat convergent amb altres Serveis.

 

2) INSTAL·LACIÓ I ACTIVACIÓ DE LA LÍNIA

El Client disposarà d'un termini de 60 dies des de la data de compra o recepció de la seva Targeta SIM, per activar la mateixa. Transcorregut aquest termini sense que la Targeta hagi estat activada o utilitzada, el OPERADOR podrà cancel·lar-la. El Client tindrà en aquest cas dret a recuperar l'import abonat per la mateixa, prèvia sol·licitud a el Servei d'Atenció a l'Client.

 

El OPERADOR tindrà en aquest cas, així com en el cas de cancel·lació de l'alta per part de l'Client, el dret de cobrar les despeses de gestió corresponents a l'enviament de la Targeta, sense perjudici del que disposa la clàusula dedicada a el dret de desistiment quan aquest sigui aplicable. Les despeses de gestió en el seu cas aplicables es comunicaran a l'Client en les condicions particulars dels Serveis contractats.

 

3) TARIFES FACTURACIÓ I PAGAMENTS

Les tarifes de el Servei de Telefonia Mòbil poden tenir associats consums mínims o quotes fixes mensuals.

 

El consum mínim mensual a realitzar pel Client dependrà de les condicions particulars de cada tarifa. Si el Client no consumeix l'import mínim corresponent a la seva tarifa, el OPERADOR li facturarà o descomptarà del seu saldo cada mes aquest import o, si s'escau, el que resti fins aconseguir-ho.

 

Determinades tarifes poden comptar amb una quota fixa mensual de la qual s'informarà en les condicions particulars de cada tarifa abans de la contractació. Aquesta quota fixa es meritarà a l'inici de cada període de facturació. En cas de baixa un cop iniciat el període de facturació, es cobrarà a l'Client la quota fixa en proporció a el nombre de dies gaudits des del començament de el període de facturació fins a la data de baixa. Determinades gestions de l'OPERADOR, sobre les quals s'informarà abans de la seva realització, poden implicar el càrrec d'imports addicionals.

 

Per garantir la correcta facturació dels Serveis de dades en modalitat mòbil, l'OPERADOR podrà restaurar la connexió d'aquest servei cada 2 hores de connexió continuada. La restauració de l'servei consisteix en la represa de la sessió de dades de forma automàtica.

La contractació dels Serveis de Telefonia Mòbil en modalitat postpagament es regiran d'acord amb el previst en aquestes Condicions Generals i Específiques de Contractació.

 

3.1 Opció Prepagament o Contracte sense domiciliació bancària

 

El Client que hagi optat per la contractació de Servei en modalitat prepagament pot recarregar el saldo de la seva Targeta a través de qualsevol dels mitjans de pagament oferts pel OPERADOR, com ara targeta de dèbit o crèdit, targetes de recàrrega o en qualsevol dels establiments adherits i identificats amb el nostre distintiu.

 

Pot a més sol·licitar que les recàrregues s'efectuïn de forma automàtica a l'arribar una determinada data o saldo predeterminats. En aquest supòsit, les recàrregues s'efectuaran contra la targeta de crèdit o dèbit facilitades pel Client a aquest efecte.

 

Si el saldo de la Targeta arriba a ser negatiu, l'import de la següent recàrrega es destinarà, total o parcialment, a compensar aquest saldo negatiu. El Client està obligat a reposar la totalitat dels imports corresponents a saldos negatius des de la data en què estos s'hagen produït.

 

Si el Client manté un saldo negatiu en la seva línia, fins i tot quan el Servei hagués estat donat de baixa, el OPERADOR liquidarà la quantia deguda mitjançant un càrrec addicional a través de qualsevol dels mitjans de pagament registrats pel Client per efectuar les seves recàrregues.

 

El manteniment d'un saldo negatiu implicarà l'obligació per al Client de pagar un interès de demora igual a l'interès legal de diners, així com les despeses ocasionades per la gestió de l'saldo deutor, els quals poden ascendir a vint (20) Euros (IVA inclòs ), i sense perjudici de les altres conseqüències que puguin derivar del seu incompliment, entre altres, la inclusió en fitxers de solvència patrimonial i de crèdit.

 

El Client podrà consultar els seus detalls de consum i càrrecs a través de la seva àrea personal online a la nostra pàgina web.

 

3.2 Opció subscripció mensual

Si el Client ha optat per la contractació de el Servei Telefònic Mòbil de l'OPERADOR en aquesta modalitat, els conceptes fixos associats a la seva Targeta SIM, com ara, quotes o bons, s'abonaran en la seva integritat a càrrec del seu saldo disponible a l'inici de el període de facturació. El saldo es recarregarà automàticament mitjançant càrrec mensual en targeta bancària de dèbit o crèdit per un import mínim de 10 euros. En cas de consum íntegre de l'saldo abans de la finalització de el període de facturació, el Client podrà sol·licitar, a l'marge de la quota mensual i al seu elecció, la recàrrega de el mateix per import mínim de 10 euros o per quantitats superiors a múltiples de 10 Euros .

 

Per contractar Serveis de l'OPERADOR en aquesta modelització és condició imprescindible que el Client compti amb una targeta bancària apta per al comerç electrònic i que permeti realitzar una verificació de seguretat.

 

Les quotes o bons associats a aquesta modalitat de contractació tenen una validesa d'un mes natural des del primer dia del mes a l'últim, tots dos inclosos. En cas de contractació de Servei un cop iniciat el mes de referència, les quotes o bons tindran una extensió i preu proporcional als dies restants des de la contractació fins a l'últim dia d'aquest mes.

 

Un cop consumits els minuts de trucades integrats en les quotes o bons, i consumit el saldo que pogués existir, el Servei d'emissió de trucades es suspendrà, excepte pel que fa a números gratuïts i d'emergència, fins al primer dia de el següent mes després el càrrec dels imports corresponents a la targeta o, si s'escau, fins a l'ampliació dels Serveis en el mes de referència. El Servei de recepció de trucades no es veurà afectat per aquesta circumstància excepte en cas que la trucada en recepció porti costos associats (com ara costos d'interconnexió o trucades de cobrament a destinació).

 

Els consums realitzats al marge dels conceptes fixos cobrats per avançat es carregaran a el saldo disponible en aquest moment. En cas de necessitar una ampliació dels Serveis associats a les quotes fixes, el Client podrà sol·licitar-la a través de la seva àrea personal o mitjançant sol·licitud expressa a el Servei d'Atenció a l'Client. El cost de l'ampliació dels Serveis es carregarà a la targeta bancària de client en el moment de la confirmació de la seva sol·licitud.

 

En cas de baixa de l'servei, el OPERADOR reintegrar el saldo no consumit a la targeta bancària associada a l'Client.

 

No estan incloses en l'import de quotes ni bons la realització o recepció de trucades o trànsit des de l'estranger (Servei Roaming) ni les trucades a serveis de tarifació addicional. L'accés a aquests Serveis requereix l'existència de saldo al seu favor o l'ampliació de l'servei.

 

A l'igual que en la modalitat de contractació amb domiciliació bancària, en qualsevol moment i / o de forma excepcional el OPERADOR podrà, per tal de garantir el compliment de les obligacions de l'Client sol·licitar garanties en els mateixos supòsits previstos per a això en les CGC.

 

4) COBERTURA

El OPERADOR prestarà el servei exclusivament en les zones de cobertura del territori nacional en què estigui implantat. El OPERADOR es compromet a prestar el Servei dins dels límits de cobertura i de l'estat de la tecnologia. En qualsevol cas, el OPERADOR no serà responsable per interrupcions o mal funcionament de l'servei motivat per condicions orogràfiques i / o atmosfèriques que impedeixin o impossibiliten la seua prestació.

 

5) OBLIGACIONS IDENTIFICACIÓ EN CAS DE CONTRACTACIÓ EN MODALITAT DE SUBSCRIPCIÓ MENSUAL

 

Per contractar el servei en aquesta modalitat és condició necessària que segueixi un procés d'identificació i contractació. Les dades personals proporcionades durant el procés d'identificació seran tractades en els termes previstos en les CGC.

 

Amb la finalitat d'identificar en els termes requerits per la legislació vigent, cal que ens proporcioni les dades personals sol·licitades en el formulari de contractació via web i una fotografia del seu DNI o passaport. L'ús de mitjans telemàtics com a canal de contractació fa imprescindible l'aplicació de mesures que permetin l'efectiva comprovació de la identitat de l'contractant i el compliment de la normativa vigent. L'absència d'alguna de les dades requerides, la seva incorrecció o la fallada en la verificació de dades donarà lloc a un error que impossibilitarà el seu registre i contractació dels Serveis. En cas de no estar d'acord amb aquest procediment de verificació de la identitat pot contractar a través d'altres canals de contractació, el pots consultar a www.MasMovil.es.

 

6) CONSEQÜÈNCIES DE LA SUSPENSIÓ DEL SERVEI

Durant el període de 30 dies a partir de la data de suspensió de Servei, podrà rebre trucades (excepte quan es trobi fora del territori nacional o es tracti de trucades a cobrament a destinació) i SMS.

 

Un cop transcorregut l'esmentat termini de 30 dies sense que hagi cessat la causa de la suspensió, es bloquejarà també la recepció de trucades i SMS. Un cop complerts 90 dies des de la data de la suspensió sense que hagi cessat la causa, l'OPERADOR bloquejarà la Targeta SIM permanentment, quedant el Contracte amb el OPERADOR definitivament resolt pel que fa a aquest Servei.

 

El OPERADOR podrà resoldre unilateralment el contracte pel que fa a aquest Servei quan consideri que el Servei Telefònic Mòbil objecte de la mateixa és inactiu. El Servei es considerarà inactiu quan transcorrin 4 mesos seguits sense haver-se efectuat cap consum de serveis facturables.

 

El OPERADOR es reserva la facultat de reclamar a l'Client l'import de l'eventual saldo negatiu, més els interessos i despeses derivades de la reclamació.

Fins el bloqueig permanent és possible abonar les factures pendents, recarregar saldo i fer trucades d'emergència a l'nombre 112, així com realitzar trucades a el Servei d'Atenció a client a el nombre 2373.

 

7) CONDICIONS PARTICULARS DE PERMANÈNCIA

En cas de compra o cessió / lloguer subvencionats o en condicions avantatjoses per al Client dels Equips o dels Terminals, vinculada o no aquesta compra o cessió a un pla de preus específic i / o l'aplicació de determinats descomptes, així com en cas d'aplicació de determinats descomptes sobre el preu dels Serveis, el Client es compromet a romandre donat d'alta en aquest Contracte, durant el termini i en les condicions que es detallen en la caràtula d'ell mateix, des de la data de la signatura. En cas que el Client causi baixa anticipada en el Contracte per qualsevol motiu, no pagui a l'OPERADOR quantitats degudes i això porti a la interrupció definitiva de Servei, incompleixi el Contracte, feu ús il·lícit de el Servei o canviï el pla de preus contractat per un altre amb un compromís de consum o amb una quota menor, haurà de pagar a l'OPERADOR la quantitat que correspongui en funció, tant de l'compromís adquirit, com de el temps que resti per complir el mateix, i fins al màxim que es detalla a la caràtula (impostos indirectes no inclosos), tot això com a compensació pel fet de no respondre d'acord amb el que s'ha pactat i en atenció als beneficis prèviament rebuts.

 

En el cas que el OPERADOR no pugui prestar el servei per causes tècniques alienes a l'Client, aquest haurà de procedir a la devolució dels Equips i Terminals lliurats pel OPERADOR en un termini de quinze dies des de la comunicació per part de l'OPERADOR a l'Client de la impossibilitat de prestació de Servei. La devolució dels Equips i Terminals es durà a terme pel Client de la mateixa forma en què es va produir el lliurament inicial dels mateixos. En cas que el Client no procedeixi a la devolució dels Equips i Terminals en el termini assenyalat, haurà d'abonar a l'OPERADOR la quantitat detallada a la caràtula.

 

Si durant la vigència de l'termini de permanència assenyalat, el Client sol·licita un canvi de domicili a una àrea geogràfica on el OPERADOR no pugui prestar el servei per causes d'índole tècnica, el Client haurà de pagar a l'OPERADOR la quantitat que correspongui en funció, tant de l'compromís adquirit, com de el temps que resti per complir el mateix, i fins al màxim que es detalla a la caràtula (impostos indirectes no inclosos), tot això com a compensació pel fet de no respondre d'acord amb el que s'ha pactat i en atenció als beneficis prèviament rebuts.

 

8) DRET DE DESISTIMENT. ÚNICAMENT APLICABLE EN CAS DE CONTRACTACIÓ A DISTÀNCIA O FORA D'ESTABLIMENT.

Es reconeix el Client el dret de desistiment d'aquest Contracte en el termini de 14 dies naturals a comptar de la seva celebració. En cas d'alta en el OPERADOR amb portabilitat des d'un altre operador origen, informem que l'exercici de el dret de desistiment no suposarà el retorn automàtic a l'operador origen, sent necessari que el Client gestioni una nova portabilitat amb el seu operador origen per a aquest fi.

 

Per exercir el dret de desistiment, haurà de notificar-nos la seva decisió de desistir de l'Contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o per correu electrònic) afegint el "Nº d'la comanda". Per a això, podrà utilitzar el model de formulari de desistiment disponible a: https://nasnovil.es/es/resources/files/formulario-derecho-desistimiento.pdf, encara que el seu ús no és obligatori.

Podrà enviar la comunicació exercitant el seu dret de desistiment per correu electrònic a hola@MasMovil.com oa la següent adreça postal: MÁSmóvil, Avinguda de la Vega, 15, 28108 Alcobendas (Madrid).

 

Podrà enviar la comunicació exercitant el seu dret de desistiment per correu electrònic a hola@MasMovil.com oa la següent adreça postal: MÁSmóvil, Avinguda de la Vega, 15, 28108 Alcobendas (Madrid).

 

L'exercici de el Dret de Desistiment comportarà l'obligació de retornar els Equips o Terminals lliurats pel OPERADOR per a la prestació de Servei en el seu embalatge original, en perfecte estat, incloent tots els seus accessoris i preparat. Només s'admetrà la devolució d'aquells productes que no presentin signes d'estar danyats. El Client serà responsable de la disminució de valor dels productes objecte de devolució que siguin conseqüència d'una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels productes objecte de devolució. Per a més seguretat al Client podrà introduir el document de desistiment en el paquet degudament emplenat i signat.

 

Com a conseqüència de l'exercici de el Dret de Desistiment, el Client haurà de tornar o lliurar directament els productes (Terminals o Dispositius) a l'adreça indicada en aquest apartat, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què comuniqui a l'OPERADOR la seva decisió de desistiment de l'Contracte. Així mateix, haurà d'assumir el cost directe de devolució dels productes facilitats per l'OPERADOR. No obstant l'anterior, l'informem que podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els productes retornats correctament o fins que rebem prova inequívoca de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

 

En cas de desistiment, el OPERADOR tornarà a l'Client tots els pagaments rebuts a molt tard en 14 dies naturals a partir de la data en què el Client informe a l'OPERADOR del seu desistiment.

 

En cas de desistiment, havent el OPERADOR instal·lat i / o activat el Servei per expressa petició de l'Client durant el període en què es pot exercir aquest dret i de forma prèvia a què aquell hagi exercit el mateix, el OPERADOR tindrà dret a cobrar el cost de la instal·lació realitzada i consum realitzat fins al moment i de forma proporcional les quotes previstes a les condicions generals i particulars de cada tarifa en què hagués incorregut el Client.

 

Si el Client desistís de el Contracte i el preu a abonar hagués estat totalment o parcialment finançat mitjançant un crèdit (bé pel OPERADOR bé per un tercer previ acord amb el OPERADOR) dit desistiment implicarà a el temps la resolució de l'crèdit sense penalització.

 

Si el Client gaudís d'una prestació d'un servei comercialment descatalogat amb el OPERADOR i contractés un nou servei en virtut d'aquest Contracte, a l'desistir d'aquest, no seria possible restituir la prestació de Servei original, però, el OPERADOR posicionarà a l'Client de manera que aquest no es vegi perjudicat.

 

9) CONDICIÓ ADDICIONAL PER AL SERVEI EN ROAMING.

Per l'ús de l'servei en un altre país de l'Espai Econòmic Europeu (EEE), l'OPERADOR aplicarà les mateixes tarifes que aplica al seu ús nacional sempre que el Client resideixi habitualment a Espanya o tingui vincles estables amb aquest país. De conformitat amb el que disposa la normativa europea i en el cas que les condicions particulars de la tarifa contractada així ho prevegin, l'OPERADOR podrà establir un límit en el volum de dades contractats a partir de el qual podrà aplicar un recàrrec tal com es s'estableix a continuació.

 

El Client es compromet a fer un ús raonable de l'servei a itinerantica en un altre país de l'EEE. Per tal d'evitar l'ús abusiu o anòmal de la mateixa, el OPERADOR podrà observar, durant un termini de al menys 4 mesos, els indicadors objectius de consum i de presència. Els esmentats indicadors podran ser: superar el 50% de l'volum contractat en dades o presència en un altre país de l'EEE durant més de la meitat de l'termini d'observació mesurat en dies, així com llargs períodes d'inactivitat i activació, i utilització seqüencial de múltiples Targetes SIM.

 

Si el Client supera el límit establert en el volum de dades per poder ser consumit en un altre país de l'EEE o comet un ús abusiu o anòmal de Servei, el OPERADOR podrà aplicar a l'Client, previ avís, un recàrrec que no podrà superar el preu majorista en vigor. Abans de la seva imposició, el Client disposarà d'un termini de 14 dies per aportar, si escau, les dades reals sobre la seva presència o consum.

 

El Client podrà dirigir-se a l'OPERADOR, d'acord amb el que disposa la clàusula 6, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb l'aplicació del que aquí disposat. Pots trobar informació més detallada sobre les condicions d'ús de el Servei en roaming a: https://cdnres.masmovil.es/assets/files/condiciones-particulares-roaming.pdf

 

10) INFORMACIÓ SOBRE LA VELOCITAT DEL SERVEI D'ACCÉS A INTERNET

En relació amb el Servei d'Accés a Internet, el Client tindrà disponible, en tot moment, en la nostra pàgina web, informació precisa sobre la velocitat mínima, disponible normalment, màxima i anunciada, descendent i ascendent en el cas de xarxes fixes, i de la velocitat màxima i anunciada estimades descendent i ascendent en el cas de les xarxes mòbils.

 

 

 

F) Condicions particulars del servei de roaming

1) CONDICIONS PARTICULARS

Les presents condicions particulars regiran les relacions entre el client i Xfera Mòbils, SAO ( "MasMovil"), amb CIF A-82.528.548 i domicili en Avda. De la Vega, 15 28108 Alcobendas, en tot el relatiu a la prestació en itinerància ( " Roaming ") dels serveis de comunicacions electròniques mòbils que el client té contractats amb MasMovil (" servei "), de conformitat amb la regulació d'roaming de la Unió Europea.

 

La lectura de les presents condicions particulars pel client és condició necessària i prèvia a la prestació dels serveis en itinerància, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquestes condicions particulars, que estan publicades en la pàgina web de MasMovil (https: //cdnres.masmo- vil.es/assets/files/condiciones-particulares-roaming.pdf). Aquestes condicions particulars complementen les condicions generals que regulen la prestació de Servei.

 

2) PRESTACIÓ DEL SERVEI EN ROAMING

La prestació de servei en itinerància permet que els serveis de comunicacions electròniques mòbils que el client té contractats puguin ser usats quan el client viatja a l'estranger, un cop tingui el servei actiu, i sempre que el mateix es trobi disponible en funció de país visitat .

Queden excloses de les presents condicions les trucades i missatges internacionals (amb origen Espanya i destinació qualsevol altre país).

 

3) ACTIVACIÓ DEL SERVEI EN ROAMING

Activa el roaming des del teu Àrea de Client o des del 2373 (Si ets de prepagament, el roaming es troba activat per defecte).

 

4) PREU

 

El preu de l'servei dependrà de país on et trobis:

 

3.1. Zona 1 o zona UE: Roaming UE i EEE (*)

A partir d'el 15 de juny de 2017, el tràfic realitzat dins de la zona 1 o zona UE es tarifarà segons les condicions de la teva tarifa nacional no hi recàrrec per utilitzar el mòbil a qualsevol país de la UE i EEE (*).

 

• Trucades: el tràfic de veu cursat en itinerància es factura-rà a el preu per minut i establiment de trucada de la tarifa que cada client tingui contractada per al trànsit nacional. En cas de tractar-se d'una tarifa amb franquícia de veu, el tràfic cursat en itinerància computarà dins de la franquícia contractada; un cop esgotada la mateixa, s'aplicaran les mateixes condicions que la teva tarifa nacional.

Les trucades rebudes pel client no tarifaran i no computaran dins de la franquícia de veu nacional. Així mateix, la persona que truqui des d'Espanya a la línia que està en roaming pagarà el preu d'una trucada nacional en funció de les condicions de la seva tarifa.

 

• Missatges: el trànsit dels missatges cursats en roaming es facturarà a l'preu de l'missatge indicat en la tarifa nacional que cada client tingui contractada. En cas de tractar-se d'una tarifa amb franquícia, els missatges cursats en roaming computaran dins de la franquícia contractada; un cop

esgotada la mateixa, s'aplicaran les mateixes condicions que la seva tarifa nacional. Tant els SMS com els MMS rebuts estant a l'estranger no es tarifaran i no computaran dins de la franquícia de SMS contractada.

 

• Dades: el tràfic de dades cursat en itinerància es facturarà a el preu per Gb de la tarifa que cada client tingui contractada per al trànsit nacional. En cas de tractar-se d'una tarifa amb franquícia de dades, el tràfic cursat en itinerància computarà dins de la franquícia de dades contractada. Un cop superada la franquícia, li aplicaran les mateixes condicions que tingui per al trànsit de dades nacional: pagament per ús a màxima velocitat, reducció de velocitat o ús de serveis que ampliïn la franquícia de l'contracte.

 

3.2. Resta de zones:

• Trucades: el tràfic de veu cursat en itinerància es facturarà segons la tarifa de roaming aplicable al país que correspongui. Es tarifaran tant les trucades realitzades per l'usuari com les rebudes. La persona que truqui des d'Espanya a la línia que està en roaming pagarà el preu d'una trucada nacional en funció de les condicions de la seva tarifa.

 

• Missatges: el tràfic de SMS / MMS cursat en itinerància es facturarà segons la tarifa de roaming aplicable al país que correspongui. Tant els SMS com els MMS que rebi estant a l'estranger seran gratuïts per al client.

 

• Dades: el tràfic de dades cursat en itinerància es facturarà segons la tarifa de roaming aplicable al país que correspongui. Pots trobar totes les tarifes de roaming de MasMovil a https://www.masmovil.es/tarifas-roaming/

 

5) POLÍTICA D'ÚS RAONABLE A ZONA 1 O ZONA UE

A partir d'el 15 de juny de 2017, el tràfic realitzat dins de la zona 1 o zona UE es tarifarà segons les condicions de la tarifa nacional d'el client itinerant que resideixi habitualment a Espanya o tingui vincles estables amb aquest país, que impliquin una presència freqüent i substancial, quan viatgin periòdicament dins de la UE. Per això, MasMovil es reserva el dret de poder aplicar la «política de utilització raonable» descrita en el Reglament europeu de roaming si, amb base en els mecanismes de control basats en els indicadors objectius descrits, es detecta un ús inadequat, abusiu o fraudulent de el Servei de roaming per part de client.

 

La política «d'utilització raonable» té per objecte evitar que el client itinerant utilitzi de manera abusiva o anòmala dels serveis en itinerància prestats en Zona 1 o Zona UE. Es considera un ús que excedeix la "política d'utilització raonable":

 

• La presència i consum predominant en itinerància UE i EEE per part de client en comparació amb la presència i trànsit nacional.

• Llarga inactivitat de targetes SIM associades amb un ús majoritari en itinerància.

• L'adquisició i ús seqüencial de múltiples SIM pel mateix client en itinerància.

• La revenda organitzada de targetes SIM de MasMovil.

 

En virtut del que disposa per a la Regulació de Roaming de la Unió Europea, si es detecta un ús inadequat, abusiu o fraudulent, es podrà aplicar un recàrrec per al trànsit realitzat en roaming Zona 1 o Zona UE, o altres actuacions que puguin ser aplicables en el cas que es donés algun dels casos que preveu el paràgraf següent i aplicant els mecanismes de control basats en indicadors objectius descrits.

 

6) MECANISMES DE CONTROL APLICABLES

 

• Prova de residència a Espanya:

 

MasMovil es reserva el dret de sol·licitar als seus clients itinerants proves que acreditin la residència habitual de client a Espanya o altres vincles estables que impliquin una presència freqüent i substancial en el territori nacional.

 

• Paquets de dades obertes i tarifes prepagament:

MasMovil es reserva el dret a aplicar, prèvia notificació, el recàrrec que, si escau, s'indique (i que no podrà superar el preu majorista en vigor) per al trànsit de dades en roaming dins de la zona 1 o zona UE que superi els volums de dades que es puguin consumir en itinerància de conformitat amb el límit establert en la Regulació de Roaming de la Unió Europea (Reglament d'execució UE 2016/2286). Aquest límit es correspondrà amb al menys el doble de l'volum de dades que s'obtingui a l'dividir el preu de la tarifa contractada (IVA exclòs) entre el preu majorista (4,50 € / GB per al 2019) de roaming segons els termes que estableix el Reglament d'execució UE 2016/2286.

 

• Indicador de presència i / o de consum:

MasMovil utilitzarà mecanismes equitatius, raonables i proporcionats basats en indicadors objectius per determinar si el consum en itinerància a la UE i EEE dels clients preval sobre el tràfic nacional.

 

Aquests indicadors de presència i de consum s'analitzaran de manera acumulativa durant períodes d'observació de 4 mesos. En cas que MasMovil detecti una presència i un ús prevalent d'algun o diversos dels serveis (veu, SMS o dades) per part de client en la zona 1 o zona UE sobre el tràfic nacional, MasMovil pot notificar a el client que l'ús del seu servei en itinerància es considera abusiu.

 

La realització d'aquesta notificació implicarà que MasMovil podrà aplicar el recàrrec que s'indiqui a partir d'aquest moment, si en els pròxims 14 dies el comportament de el client segueix indicant presència i consum prevalent en Zona 1 o Zona UE. MasMovil podrà continuar aplicant el recàrrec indicat a el servei sobre el qual es detecti ús abusiu sempre que el comportament de el client indiqui presència i consum prevalents. A efectes d'aplicació dels esmentats indicadors objectius:

 

- En l'indicador de presència comptaran com a dies de presència nacional d'un client tots aquells en què el client s'hagi connectat a la xarxa nacional, així com aquells dies en què el client s'hagi connectat a una xarxa fora de la UE / EEE. Els dies en què el terminal es trobi apagat es consideraran dies sense connexió i no computaran dins de l'esmentat indicador. Es considerarà presència prevalent l'estada de més de l'50% dels dies en itinerància UE i EEE.

 

- En l'indicador de consum es considerarà consum prevalent el consum de més de l'50% de el tràfic de veu, SMS o dades real realitzat pel client en itinerància UE i EEE.

 

• Períodes d'inactivitat: Es considerarà un ús abusiu o anòmal dels serveis itinerància, els llargs períodes d'inactivitat d'una targeta SIM units a un ús principal, si no exclusiu, de el servei en itinerància, o l'activació i utilització seqüencial de múltiples targetes SIM per un mateix client quan es troba en itinerància.

 

• Revenda de targetes SIM: Queda, en tot cas, prohibida la revenda de targetes SIM a persones que no resideixen real- ment ni tenen vincles estables a Espanya, per tal de fer possible el consum de serveis de roaming prestats per MasMovil aplicant la tarifa nacional per a fins diferents dels viatges diaris. En aquest cas, MasMovil pot adoptar immediatament mesures proporcionades per tal de garantir el compliment de totes les condicions de l'contracte.

 

7) RECLAMACIONS SOBRE L'APLICACIÓ DE LA POLÍTICA D'UTILITZACIÓ RAONABLE

 

Sense perjudici d'altres accions legals previstes en dret, les reclamacions sobre el funcionament de la política d'ús raonable o qualsevol altra qüestió que pugui plantejar-se en relació amb l'aplicació de la mateixa, podran dirigir-se a MasMovil, al seu Servei d'Atenció a l' Client tal com s'indica a les Condicions Generals de Servei, en el termini d'un mes a comptar des del moment en què es tingui coneixement de fet o causa que motiva la reclamació, sense perjudici d'aquells supòsits en què la normativa vigent estableixi altres terminis per a això.